APPLE ÝNKAR EDÝYOR AMA

  Bu haber 26 Temmuz 2014, Cumartesi 16:49:53 eklenmitir.
600 milyon iPhone'u etkilediði iddia edilen açýk, Apple'ýn canýný sýkacak!

Apple'ýn kullanýcýlarýnýn veri güvenliðini saðlayamadýðý iddiasý tekrar gündemde. Bu kez sorun NSA ajanlarý deðil, bizzat Apple'ýn yaptýðý bir hata. Güvenlik araþtýrmacýsý Jonathan Zdziarski, 600 milyon adet iPhone'u etkileyen sorunun, cihazýn kilidinin açýlmasýyla baþladýðýný iddia ediyor.

Jonathan Zdziarski'ye göre, iPhone'u yeniden baþlattýktan sonra ekran kilidini açar açmaz cihazýn þifreleme yetisi iptal oluyor ve kötü niyetli saldýrganlar iPhone üzerindeki verilere kolayca ulaþabiliyor. Bu sorun cihaz tamamen kapatýlana kadar devam ediyor. Jonathan Zdziarski'ye göre bu sorun iOS içine yerleþtirilmiþ bazý servislerden kaynaklanýyor ve araþtýrmacý bu servislerin oraya yanlýþlýkla yerleþtirilmediðini düþünüyor.

Apple ise bu iddialarý reddetti ve kullanýcýlarýn izinleri olmaksýzýn kimsenin verilere eriþemeyeceðinin altýný çizdi. Ayrýca hiçbir devlet kurumu veya istihbarat örgütü ile kullanýcý verilerini paylaþmadýklarýný da açýklamaya ekledi.

BALKAN HABER AJANSI ABD Ekonomi Þefi Nazan Çil, Apple yetkilileriyle görüþtü ve sorunun esasen büyütülmmesi lazým gelen bir sorun olduðu izlenimini yazdý. Çil'in haberine göre, Apple ise ýsrarla yalanmaya giderek, iddialarý reddetti ve kullanýcýlarýn izinleri olmaksýzýn kimsenin verilere eriþemeyeceðini kesin bir dille yineledi.