MADENCÝLÝK MÝ O DA NE?

  Bu haber 26 Temmuz 2014, Cumartesi 03:36:25 eklenmitir.
Geçtiðimiz aylarda Soma'da 301 iþçinin ölümüne neden olan kazadan sonra dikkatlerin çevrildiði madencilik sektöründe Türkiye’nin karnesi iç açýcý deðil.

Son kazayla birlikte ölümlü maden kazalarýnda Çin’in önüne geçmesi beklenen Türkiye’de madencilik sektöründeki verim ise çok düþük. Türkiye’de 8 madencinin yaptýðý iþi ABD’de tek iþçi yapýyor. Buna karþýn Türkiye’de maden iþçilerinin kazancý, Çek Cumhuriyeti’nde sektörel ortalamalarýn yarýsý, Ýngiltere ve Almanya’nýn ise beþte biri. Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) araþtýrmacýlarý Ýrem Kýzýlca ve Timur Kaymaz’ýn Soma kazasý sonrasý yaptýðý çalýþmaya göre, Türkiye dünyadaki en büyük 6’ncý kömür üreticisi olsa da artan bir þekilde kömür ithal ediyor. 2012 yýlýnda 76.6 milyon ton kömür türevi üreten Türkiye, ayný yýl 31.7 milyon ton kömür ithalatý yaparak dünyadaki en büyük dokuzuncu kömür ithalatçýsý konumuna da geldi.