ÇEÞME ZEYTÝNLÝÐÝNÝ KAYBETMEYECEK

  Bu haber 21 Temmuz 2014, Pazartesi 18:52:13 eklenmitir.
Çeþmeli 80 yaþýndaki Remziye Saatli, “Türkiye’yi verseler bir karýþýný vermem” dediði 30 yýllýk zeytinliðine ‘rüzgâr enerjisi santralý’ için acele kamulaþtýrma kararý çýkýnca dava açmýþtý...

Danýþtay 6. Dairesi, Remziye Teyze’nin itirazýný kabul etti ve yürütmeyi durdurma kararý verdi.

 

Çeþme Yarýmadasý’nda yapýlmak istenilen rüzgar enerji satrallarýna karþý verilen mahkeme kararlarýna bir yenisi daha eklendi. Ýzmir’in ünlü turistik ilçesi Çeþme’nin ilçe merkezinin hemen üstündeki Karadað’da, yapýlmak istenilen santral için Bakanlar Kurulu tarafýndan 25 Mart 2013’te verilen “Acele kamulaþtýrma” kararýnýn yürütmesini Danýþtay 6. Dairesi tarafýndan durduruldu.  Türkiye’de kurulmak istenilen rüzgar enerji santrallarý için verilen acele kamulaþtýrma kararlarýna karþý verilen ilk yürütmeyi durdurma kararýnýn davasýný ise “Türkiye’yi verseler bir karýþýný vermem” diyen Çeþmeli 80 yaþýnda, üç çocuk dört torun sahibi Remziye Saatli açtý. 

Danýþtay 6. Dairesi, acele kamulaþtýrma kararýnýn yurt savunmasý ya da olaðanüstü durumlarda yapýlabileceðini, projeye iliþkin olarak öncelikle normal kamulaþtýrma yoluna gidilmesi gerekirken EPDK’nýn firmaya ruhsat verdikten hemen sonra Baþbakanlýk’a acele kamulaþtýrma için baþvurduðunu ifade etti. Mülkiyet hakkýna vurgu yapýlan mahkeme kararýnda “Alanýn rüzgar enerji santralý kurulmasý amacýyla projelendirilmesinin tek baþýna acele kamulaþtýrma yapýlmasýna gerekçe teþkil etmeyeceði, acele kamulaþtýrma prosedürünün uygulanabilmesi için gerekli olan olaðanüstü durumlarýn ve bu yönteme baþvurulmasý ile amaçlanan kamu yararýnýn somut olarak ortaya konulamadýðý bu sebeple dava konusu iþlemde hukuka uyarlýk bulunmadýðýna karar verilmiþtir” denildi.

Toplam büyüklüðü 15 dönüm olan zeytinliði 1980 yýlýnda eþiyle birlikte aldýðýný, arazide bulunan ve zeytinden bademe kadar toplam 250 aðaca gözü gibi baktýðýný anlatan Remziye Saatli þunlarý söyledi: “Bu araziyi ben daha 2 aylýkken ölen babamdan bana kalan mirasýn üzerine Ziraat Bankasý’ndan çektiðimiz krediyle aldým. Aldýðýmýzda üzerinde Rumlardan kalma 6 tane zeytin aðacý vardý. Þimdi 150’si zeytin toplam 250 aðaç var. Bu aðaçlar bana her yýl her yerde bulunmayan hurma zeytin veriyor. Vefat eden eþimle birlikte bu alana çok emek verdik. Her karýþýna kanýmýn damlasý aktý. Buralar hep çalýlýk, taþlýktý temizledik. Su yoktu diktiðimiz zeytin aðaçlarýna suyu sýrtýmýzda taþýyarak getirdik. Duvarlarý bile sýrtýmýzda taþýdýðýmýz taþlarla kendimiz ördük. Çalýlarý temizlerken ellerim parçalandý. Ben buraya emeðimi verdim. Bana ilk önce 38 bin sonra da 150 bin TL önerdiler. Onlarýn trilyonlarý varsa benim emeðim var. Bunun deðerini hiçbir þeyle ödeyemezler. Deðil Çeþme’yi, Türkiye’yi verseler yine ödeyemezler. Zaten verseler bile ben bir karýþýný vermem.”

 

Tokat gibi karar

Karadað’da yapýlmak istenilen 8 türbinlik rüzgar enerji santralinin Çeþme Limaný ve marinasýnýn hemen yaný baþýnda, 1. Derece doðal sit, sakýz aðacý geliþim bölgesinde olduðunu anlatan Avukat Hande Atay, “Bu karar sadece topraklarý acele kamulaþtýrýlacak mülk sahiplerini deðil yüzde 41’i Ege Bölgesi’nde olan RES projelerinin planlandýðý yerlerdeki herkesi ilgilendiriyor. Danýþtay RES’ler açýsýndan da ilk uyarýyý tokat gibi bir kararla vermiþ oldu” dedi.  Kararýn rüzgar enerji santrallerindeki kamu yararý kavramýný da tartýþmaya açtýðýný ekleyen Atay, “Yenilenebilir enerji kaynaklarýný teþvik amacýyla mevzuattaki esneklikler sebebiyle özel koruma statüsü olan doðal sit alaný, zeytinlik, tarým arazisi, mera, orman, mahalle ve köyler tamamen þirketlerin fiilî kontrolüne býrakýlmýþ. Türbinlerin yerleþim yerlerinden kilometrelerce uzaða yapýlmasý gerekirken köylere 500-600 metre mesafede, ormanlarýn, doðal sit alanlarýnýn içine dek giriyor. Ayrýca bu projeler zeytincilik, keçi yetiþtiriciliði, arýcýlýk gibi deðerleri yok etme pahasýna yapýlýyor” dedi.

 

GÝtsÝnler baþka yere dÝksÝnler

Acele kamulaþtýrma kararý alýnana kadar yapýlan hiçbir þeyden haberleri olmadýðýný ifade eden Remziye Saatli, “Geldiler buralara yollar açtýlar. Ne yaptýklarýný sorduðumuzda bilmediklerini söylüyorlardý. Sonra duyduk ki rüzgar enerji santralý yapacaklarmýþ. O rüzgar enerjisi direklerinden birini benim bahçe duvarýmýn hemen önüne dikeceklermiþ. Pervanelerin dönmesi için de benim içinde yüz yýllýk Rumlardan kalma zeytin aðaçlarýmýn bulunduðu 3 dönümü alacaklarmýþ. Baþka yer mi yok. Gitsinler kimsenin olmayan yerlere yapsýnlar. Burada oturan insanlar var. Emeði ile topraðý ýslah etmiþ insanlar var. Niye onlarýn arazilerine göz dikiyorlar. Allaha þükür benim paraya pula ihtiyacým yok. Ýki evim, kocamdan kalan da maaþým var. Çocuklarýmýn da ihtiyacý yok ama dört torunum var. Ben bu araziyi onlara býrakacaðým. Baþka da kimseye vermem. Dünyanýn nereye gideceði belli deðil. Dikili bir aðaçlarý olsun. Gitsinler nereye yaparlarsa yapsýnlar. Ýstedikleri yer 3 dönüm olabilir ama ya o direkler dikildikten sonra benim kalan zeytin aðaçlarým ne olacak. O direklerin de zararý var. Benim zeytinlerimden ne istiyorlar. Burasý benim hayatým. Buranýn havasý her derdime ilaç oluyor” diye konuþtu.