TÜRK BÝLÝMADAMLARINDAN ÇIÐIR AÇACAK BULUÞ

  Bu haber 21 Temmuz 2014, Pazartesi 13:47:55 eklenmitir.
ABD'nin Colorado ve Arizona Eyaletleri'nde bilimsel çalýþmalrada bulunan üç Türk bilimadamý, yýldýrýmdan gelen elektrik enerjisini depolayacak kantrali keþfetmeyi baþardý.

Adlarýnýn þimdilik açýklanmasýný istemeyen üç bilimadamý, ilk etapta 16 milyon kilowattýlk bir enerjiyi depolayacak bir demo-santral geliþtirdiklerini, Arizona'daki bir deneyde 14,8 milyon kilowattýlk enerji depolamayý baþardýklarýný dile getirdiler...

Projenin geliþtirilmesi halinde, dünyada elektrik enerjsi ile ilgili sorunun minimize edileceðini, baþta nükler ve termik santraler olmak üzere, birçok santralin devre dýþý kalacaðý vurgulanýyor.

Demo santral, çayý 27 santim olan üç metrelik çelik bir paratoner yardýmý ile yýldýrýmdan aldýð elektriði, hemen depolayacak þekilde tasarlandý. Üç aylýk bir bekleme süreci sounnda, Arizona'da ilk yýldýrým yakalandý ve enerjisi de depolandý.

Prototipin, þu an için kamuoyu ile paylaþýlmayacaðýn dile getiren bilim adamlarý, patent konusunda ise ilk teklifi Türkiye'den alacaklarýnýn altýný çizdi.