ASUS ROG Swift PG278Q Üst Düzey Oyuncu Monitörünü Sunar

  Bu haber 16 Temmuz 2014, Carsamba 09:47:23 eklenmitir.
Republic of Gamers (ROG), oyun için özelleþtirilmiþ yetenekleri, tasarýmý ve NVIDIA® G-SYNC™ teknolojisini barýndýran en iyi 27-inç WQHD oyuncu monitörünü piyasaya çýkarýyor.

HABER : AYDAN ALKAP

ASUS, ROG Swift PG278Q 27-inç oyuncu monitörünü düzenlenen özel bir etkinlikle tanýttý. ASUS ve NVIDIA’nýn SALT Galata’da düzenlediði etkinlikte tanýtýlan monitör, içerisinde NVIDIA’nýn oyunculara yönelik geliþtirdiði G-SYNC teknolojisini de barýndýrýyor.

Etkinlikte ASUS Türkiye’den Ýþ Geliþtirme Müdürü Erkan GENÇ ve NVIDIA EMEAI GeForce ve Tüketici Ürünleri’nden sorumlu Halkla Ýliþkiler Müdürü Benjamin BERRAONDO, ROG Swift PG278Q ve G-SYNC teknolojisi hakkýnda bilgiler verdiler. SALT Galata’da düzenlenen etkinlikte katýlýmcýlar, G-SYNC’in diðer monitörlerle olan farkýný, hazýrlanan iki farklý PC’de görme þansýna da eriþti.

Swift PG278Q, WQHD (2560 x 1440) çözünürlük, hýzlý 144Hz tazeleme oraný, 1ms tepki süresi ve birçok ergonomik ayarlama imkaný sunuyor. ROG Swift ayný zamanda en iyi oyun tecrübesini sunmak için ASUS’a özel GamePlus, Tazeleme Oraný Turbo tuþu ve NVIDIA® G-SYNC™ teknolojilerini barýndýrýyor.

 

En Ýyi Oyun Tecrübesini ve Sýradýþý Görselliði Yaþayýn

144Hz tazeleme oraný ve 1ms tepki süresiyle artýk hareket bulanýklýðý ve takýlma yaþamayacaksýnýz. Bununla birlikte rekabete dayalý oyunlarda daha akýcý oynanýþla birlikte büyük avantaja sahip olacaksýnýz. ROG Swift PG278Q ayný zamanda ASUS’a özel GamePlus teknolojisini de içinde barýndýrýyor.

GamePlus, monitörde ekstra niþangah ve sayaç görmenizi saðlayan bir teknoloji. Oyuncular dört farklý niþangahtan birini seçebilir ya da gerçek zamanlý strateji oyunlarýnda rakiplerine üstünlük saðlamak için sayaç kullanabilirler. Bu araçlar oyuncularýn pratik yaparak oyun yeteneklerini geliþtirmelerini saðlar.

ROG Swift PG278Q ayrýca grafik sürücünüzün kontrol arayüzüne girmeden tazeleme oranýný deðiþtirmenizi saðlayan bir tuþa da sahiptir. 60, 120, 144Hz oranlarýndan birini seçerek, oyununuza ara vermeden devam edebilirsiniz.

PG278Q, doðal WQHD çýkýþý için DisplayPort 1.2, çift USB 3.0 giriþi, VESA duvara asma adaptörü uyumluluðu, yükseklik ayarý, çevirme, aþaðý-yukarý eðme ve dikey döndürme gibi birçok ergonomik ayarý oyunculara sunuyor.

Akýllý kablo yönetimine de sahip olan monitör, masa üstünüzün kablo karmaþasýna yenik düþmesini engeller. 6mm’lik super ince çerçevesi de çoklu-ekran kurulumlarý için ideal seçimdir. Kullaným tecrübesini kolaylaþtýran diðer bir özelliði ise, monitör ayarlarýný yapmanýzý diðerlerine göre oldukça basitleþtiren 5-yön navigasyon joystick’tir. Bu joystick’le birlikte OSD ayarlarý daha önce hiç olmadýðý kadar rahatlýkla yapýlabiliyor.

NVIDIA G-SYNC™’le güçlendirilmiþ Dünyanýn Ýlk ve En Hýzlý WQHD Monitörü

ROG Swift PG278Q NVIDIA® G-SYNC™ teknlojisini sunan, dünyanýn ilk WQHD monitörüdür. Devrimsel NVIDIA® G-SYNC™ görüntü teknolojisi, monitörün tazeleme oranýný, grafik iþlemci ünitesiyle (GPU) senkronize eder. Bu sayede ekran yýrtýlmasý, takýlmalar ve gecikmeler yaþanmadan, en akýcý oyun tecrübesini sunar. G-SYNC™ teknolojisi, nesnelerin daha keskin, daha canlý ve oyun sýrasýnda daha akýcý görünmesini saðlar.

Swift PG278Q nasýl tasarlandý?

Ýlk olarak oyuncularýn üst düzey bir oyuncu monitöründe neye ihtiyaç duyduklarýný ve monitörden ne istediklerini öðrenmemiz gerekiyordu. Daha önce de oyuncu monitörleri ürettik, ancak her yeni ürünümüzde olduðu gibi Swift PG278Q’da da daha iyisini yapmalýydýk.

Çeþitli aktivitelerde ve PC oyuncularýyla ve eSpor takýmlarýndan geri dönüþler aldýk. Birçok oyuncu bize Full HD’den daha yüksek bir çözünürlük ve bu çözünürlükte bulanýklýk olmadan kaliteli bir görüntüye sahip olmak istediklerini belirtti.

G-Sync’ten önce oyuncular bu gibi problemleri V-Sync’le çözmeye çalýþýyorlardý. NVIDIA®’nýn G-SYNC™’i, 144Hz / 1ms tepki süresiyle birleþince, oyuncular en düþük bulanýklýk ve sýfýr ekran yýrtýlmasý özelliklerine sahip oldular.

Full HD’nin de üstüne çýkmak için WQHD (2560 x 1440) çözünürlüðe ulaþtýk. 144Hz tazeleme oranýný da sunmak için özel bir LCD panelin üretilmesi gerekiyordu. ROG Swift’in paneli de sadece ASUS’a özel.

Bir oyuncu ürünü, sýkýcý bir tasarýma da sahip olamaz. Tasarýmla birlikte saðlam bir monitör de oyuncularýn ihtiyacýdýr. Bu nedenle hem görünüþ, hem de uzun süreli kullaným için ROG Swift’te üstün bir tasarým bulunuyor. Üzerinde G-SYNC gibi güçlü bir donaným bulunan ROG Swift, akýllý havalandýrma sistemiyle birlikte uzun süreli oyun seanslarý için de uygun seçenek haline geliyor.

ASUS Displays AR-GE takýmý ve NVIDIA takýmý’nýn ROG Tasarým Merkezi’yle ortak çalýþmasýyla birlikte, oyunculara yaraþýr bir monitör olan ROG Swift PG278Q ortaya çýktý.