TESADÜFÜN ÝÐNE DELÝÐÝ

  Bu haber 13 Temmuz 2014, Pazar 12:45:07 eklenmitir.
Bir olay var ki tamameeeeeennn tesadüf yani... Yerseniz tabii...

Eskiþehir’de üniversite öðrencisi 19 yaþýndaki Ali Ýsmail Korkmaz’ý tekmeleyerek ölümüne neden olduðu suçlamasýyla tutuklu yargýlanan polis memuru Mevlüt Saldoðan’ýn, ayný gece hastaneye giderek ayaðýndan muayene olduðu tespit edildi...

Saldoðan’ý, Ali Ýsmail Korkmaz’ý muayene edip evine gönderen Dr. Ali Gülcü’nün muayene ettiði öðrenildi.

Eskiþehir’de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parký eylemleri sýrasýnda uðradýðý saldýrýda 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði Bölümü hazýrlýk sýnýfý öðrencisi Ali Ýsmail Korkmaz’ýn ölümüyle ilgili olarak tutuklu bulunan sanýk polis memuru Mevlüt Saldoðan’ýn olaydan sonra muayene için hastaneye gittiði anlaþýldý. 

BALKAN HABER AJANSI Eskiþehir Polis-Adliye Þefi Timsal Lale Erzifan'ýn edindiði bilgilere göre, polis; ayaðýndaki morluklarý göstererek, rapor dahi almak istemiþ...

Eskiþehir Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi’nde görevli polis memuru Mevlüt Saldoðan, Kurtuluþ Mahallesi Sanayi Sokak’ta polislerin ve fýrýn çalýþanlarýnýn ilk saldýrýsý sonucu yaralanýp yerde oturan Ali Ýsmail Korkmaz’a 4-5 kez tekme attý. Korkmaz, bu saldýrýnýn ardýndan bulunduðu yerden uzaklaþtý. Polis memuru Mevlüt Saldoðan da yaklaþýk 2 saat sonra Ali Ýsmail Korkmaz’a tekme attýðý sað ayaðýndaki aðrý nedeniyle Eskiþehir Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisine giderek nöbetçi doktor Ali Gülcü’ye muayene oldu.

Göstericilerin attýðý taþ nedeniyle yaralandýðýný öne süren Saldoðan’a sað ayaðýndaki þiþlik nedeniyle rapor düzenlendi ve ortopedi servisine muayene olmasý istendi. Ancak ayaktaki þiþliðin, uzaktan gelen bir taþla deðil, yakýn mesafede bir çarpma ile olabileceði de kaydedildi. 

Ayný gece Dr. Hasan Gülcü, hastaneye gelen Ali Ýsmail Korkmaz’ý da muayene etti ve tomografisini çektirtti. Çekilen tomografide Ali Ýsmail Korkmaz’ýn beyin kanamasý geçirdiði yolunda herhangi bir bulguya rastlanýlmadý. 

Dr.Gülcü, Korkmaz’ý evine yolladý ama ertesi gün rahatsýzlanan Ali Ýsmail Korkmaz götürüldüðü Eskiþehir Devlet Hastanesi’nde beyin kanamasý geçirdiði belirlendi ve hemen Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Korkmaz, 10 Temmuz 2013 tarihinde yaþamýný yitirdi. Korkmaz’ýn ölümünün ardýndan Dr. Hasan Gülcü hakkýnda görevi ihmal suçundan açýlan soruþturma takipsizlikle sonuçlandý, buna karþý yapýlan itiraz da mahkemece reddedildi.

Polis memuru Mevlüt Saldoðan 4 Haziran 2013 tarihinde Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Þubesi’nde meslektaþlarýna verdiði ifadede 2 Haziran’ý 3 Haziran’a baðlayan gece Yunus Emre Caddesi’nde göstericilerin yolu barikat kurarak trafiðe kapattýklarýný, atýlan bir taþýn sað ayaðýna isabet ettiðini öne sürdü. Saldoðan ifadesinde "Eskiþehir Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Burada yapýlan muayene sonucunda ayaðýmda çatlak olma þüphesiyle ortopedi servisine gitmem istendi ve ayaðým alçýya alýndý. Ortopedi servisi tarafýndan 7 gün rapor verildi. Görevli bulunduðum sýrada yaralanmama neden olanlardan davacýyým"dedi.

Saldoðan ile birlikte olaylar sýrasýnda yaralanan 5 polis memurunun þikayeti üzerine gösteriye katýlýp gözaltýna alýnanlardan 14 kiþi hakkýnda savcýlýk soruþturma açtý. Soruþturma sürerken Saldoðan, Ali Ýsmail Korkmaz’ýn öldürülmesi olayýndan tutuklandý. Soruþturmayý yürüten cumhuriyet savcýsý, 14 gösterici hakkýnda polislerin yaralanmasý konusunda delil bulunmadýðýný belirtip bu nedeniyle dosyanýn faili meçhul olarak býrakýlmasýna karar verdi.

Ali Ýsmail Korkmaz’ýn öldürülmesi olayýnýn tutuklu sanýklarý polis memuru Mevlüt Saldoðan (42), fýrýn sahibi Ýsmail Koyuncu (36), akrabalarý Ramazan Koyuncu (28) ve Muhammet Vatansever (33) ile pidecide çalýþan Ebubekir Harlar (21) ile tutuksuz sanýklar polis memurlarý Þaban Gökpunar (37), Hüseyin Engin (44) ve Yalçýn Akbulut’un(37) yargýlanmalarý yarýn Kayseri 3’üncü Aðýr Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri’de görülen davanýn duruþmasýný izlemek için Eskiþehir’den de çok sayýda kiþinin Kayseri’ye gitmesi bekleniyor.

TÝMSAL LALE ERZÝFAN/TUÐÇE DEMÝRKAN/BALKAN HABER AJANSI