NOKIA BY MICROSOFT ÝSMÝ NETLEÞTÝ

  Bu haber 01 Temmuz 2014, SALI 06:00:57 eklenmitir.
Microsoft tarafýndan satýn alýndýktan sonra kaderi bilmeceye dönen Nokia markasýnýn yeni isminin ne olacaðý netlik kazandý.

BALKAN HABER AJANSI New York Temsilcisi Meryem Çaðla Karapataylýoðlu'nun edindiði bilgilre göre, yeni isim bir hayli ilginç...

Microsoft'un Nokia'yý satýn almasýndan bu yana kesin cevabýný bulamayan en önemli soru, kuþkusuz yeni cihazlarýn üzerinde hangi markanýn olacaðý. Bir iddia Nokia markasýnýn öleceðini söylerken, diðer bir iddia ise Microsoft'un, Nokia markasý ile telefon üretmeye devam edeceði yönündeydi. Ancak þimdi, sýzýntýlarýyla ünlü @evleaks, bambaþka bir iddia ile ortaya çýktý.

BALKAN HABER AJANSI'nýn bir ay önc gündeme taþýdýðý bu yeni iddiaya göre, yeni cihazlarda hem Nokia, hem de Microsoft markasý bulunacak. Baþka bir deyiþle iki marka birleþecek ve karþýmýza, "Nokia by Microsoft" olarak çýkacak.

Daha da ilginç bir iddia ise, bu aþamadan sonra, Microsoft'un Surface markasýný öldüreceði ve yoluna, tablet pazarýnda da Nokia by Micrsoft markasýyla devam edeceði yönünde. Ancak þirketin Surface için harcadýðý emek düþünüldüðünde, bu iddia çok da olasý görünmüyor.