CENNET VE CEHENNEM

  Bu haber 01 Temmuz 2014, SALI 00:56:36 eklenmitir.
Atiyye, Abdullah Ýbni Abbas'tan rivayet ettiðine göre: “Cennet yedinci göktedir. Allah Teala kýyamet gününde onu istediði yere koyar. Cehennem ise yerin yedinci katýndadýr (altýndadýr)” (Ebu Nuaym rivayet etmiþtir.)

Ebu Nuaym Ka’b’dan “Yer baþka bir yer, gökler de (baþka gökler) haline getirildiðinde,” (Ýbrahim: 48) ayeti kerimesinin tefsirinde þöyle demiþtir:

“Yani gökler Cennetlere yeryüzü de cehenneme çevrilir.”

Bazýlarý da hem cennet hem de cehennemin gökte olduðunu öne sürmüþlerdir:

Mücahid; “Sizin rýzkýnýz da size vaad edilen sevap ve ceza da göktedir”. (Zariyat: 22)

Ayetinin tefsirinde þöyle dedi: “Burada kast edilen Cennet ve Cehennem” dir.

Cehennem ateþi 

Adi b. Hatem’den rivayet edildiðine göre,

Resulallah:

“Ateþten korununuz” buyurup yüzünü çevirdi. Sonra yine: “Ateþten korununuz” buyurdu.

Sonra yine yüzünü çevirdi ve bunu üç defa tekrar etti. Öyle ki, biz onun ateþin sýcaklýðýndan yüzünü çevirdiðini zannettik. Sonra buyurdular ki:

“Cehennem ateþinden bir parça hurma - sadaka olarak vererek- ile dahi olsa kendinizi koruyun. Eðer -bir parça hurma bulamazsanýzgüzel bir sözle kendinizi muhafaza ediniz.” (Buhar-Müslim)

Müslim’den gelen rivayette ise Resulullah: “Benim örneðim ateþ yakan adamýn örneði gibidir, ateþ aydýnlýk yaptýðýnda kelebekler ona gelmeye baþlarlar ve etrafýnda ki þu hayvanlar da içine girmeye baþlar, adam onlara engel olmaya çalýþýr ancak baþaramaz ve hayvanlar ateþe dalarlar” sonra dedi ki: “iþte benim ve sizin durumunuzdur, ben ateþten uzak dur, ateþten uzak dur, diyerek peþtamalýnýzdan tutarým, ancak siz bana galabe çalar ve içine girmeye baþlarsýnýz”. Resulullah þöyle buyurdular: “Ben sizi uyarýyorum Cehennemden sakýnýnýz. Allah Teâlâ’nýn koyduðu sýnýrlarý aþmayýnýz! Öldüðünüzde terk edilirsiniz ve ben sizin için havz’ýn baþýndayým. Kim (oraya) gelirse kurtuluþa erer. Bazý kavimler sol tarafa alýnýrlar ben Ya Rabbi ümmetim diyorum. Þöyle buyururlar: “Onlar senden sonra gerisin geriye döndüleryani eski inançlarýna döndüler-.” (Bezzâr ve Teberân...)

Cenneti istemek 

Ya’lâ b. El-Eþkad, Küleyb b. Hüzn’den anlattýðýna göre Rasûlullah’ýn þöyle buyurduðunu iþittim dedi: “Gücünüz nisbetince Cenneti isteyiniz ve yine gücünüzün yettiði kadar Cehennemden kaçýnýz. Çünkü Cennet, kendisini isteyene karþý ilgisiz kalamaz ve Cehennemde kendisinden kaçandan gafil olmaz. Ahiret tuzaklarla sarýlýdýr. Dünya ise þehvet ve lezzetlerle sarýlýdýr. Sakýn ha! Dünya sizi ahireti kazanmaktan mahrum etmesin.” Baþka bir hadis ise þöyledir: “Cennete onu ümit eden girer, Cehennemden ise korkan kiþi kurtulur ve Allah Teâlâ merhamet edene merhamet eder.”

Yaz ve kýþ Rasulullah

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) þöyle buyurdu: “Cehennem Rabbine þikayet arz etti ve: Ya Rabbi! Bir kýsmým diðer bazý kýsýmlarýmý yiyor, dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala ona iki defa nefes için izin verdi. Birisi yazýn ve diðeri de kýþýndýr. Bu sebeple (yazýn) bulduðunuz en þiddetli sýcak onun hararetinden, (kýþýn) bulduðunuz en þiddetli soðuk onun zemherisindendir!” (Buhari 3062, Tirmizi 2719, Ýbni Mace 4319) Hadis kaynaklarýnda þöyle yazar: “Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme vardýðýnda, ölüm alacalý bir koç suretinde getirilir ve cennetle cehennem arasýnda yatýrýlarak kesilir.

Sonra bir seslenici: 

Ey cennet ahalisi! Artýk ölüm yoktur! Ey cehennem ahalisi! Artýk ölüm yoktur! Herkes bulunduðu yerde ebedi kalacaktýr, diye seslenir. Bu olay sebebiyle cennet halkýnýn ferahý bir kat daha artar, cehennem halkýnýn hüzün ve kederi de bir kat daha artar. Bir seslenici (cennet ehline) þöyle seslenir: Daima sýhhatli olacak ve ebediyen hasta olmayacaksýnýz. Daima yaþayacak ve ebediyen ölmeyeceksiniz. Daima genç kalacak ve ebediyen ihtiyarlamayacaksýnýz. Daima nimetler içinde hoþ bir halde bulunacak, ebediyen sýkýntý ve çetinliðe maruz kalmayacaksýnýz” Müslim 2837/22, 2850/42, Buhari 6457, Tirmizi 2682, Ýbni Mace 4327 Müslim 2837/22