VODAFONE TÜRKÝYE BULUT TEKNOLOJÝLERÝ ÜSSÜ AÇILDI

  Bu haber 28 Temmuz 2013, Pazar 05:24:19 eklenmitir.
........

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný Dr. Tayfun Acarer, Vodafone Türkiye’nin Ýstanbul’da 80 milyon TL’lik yatýrýmla hayata geçirdiði bulut teknolojileri üssünün Türkiye için çok önemli olduðuna iþaret ederek,  ”Bir kere, Türkiye’nin en geniþ, en büyük Data Center’ý oldu, bu diðer operatörlere de duyurulur, bir rekabet alaný baþladý burada” dedi.

low_galip-zerey-serpil-timuray1 (2)

Vodafone Türkiye’nin, global aðýnýn bir parçasý olan ve Türkiye’nin yaný sýra Vodafone’un yurt dýþýndaki kurumsal müþterilerine de hizmet sunacaðý,  “Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü”, BTK Baþkaný Acarer, Vodafone Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Teknoloji Baþkaný Stephen Pusey, Vodafone Türkiye Ýcra Kurulu Baþkaný Serpil Timuray ve Vodafone yetkililerinin katýldýðý toplantýyla Ýstanbul’da hayata geçirildi.

Acarer, Vodafone Türkiye’nin 2012 yýlý sonuna kadar 5 milyar 319 milyon liralýk yatýrým yaptýðýný dile getirerek, “Bu miktara 80 milyon lira da bu üsden koyarsak yaklaþýk 5,4 milyar oldu. Bu yýlki yatýrýmlarýný da sayarsak sanýrým bu yýlýn sonunda Vodafone 6 milyar liralýk bir yatýrým yapmýþ olacak. Biraz daha gayret ederlerse lisans bedelinden daha fazla yatýrým yapýlmýþ olacak” dedi.

Vodafone’un yaptýðý yatýrýmlarýn, Türkiye ekonomisi, sektör ve ekosistem için çok önemli olduðunu vurgulayan Acarer, ulaþýlan rakamýn çok ciddi bir rakam olduðunu söyledi…

low_tayfun-acarer-serpil-timuray3

Acarer, Türkiye’deki mobil sektörün dünyadaki çoðu ülkeden çok daha iyi konumda olduðu deðerlendirmesinde bulunarak, her yurtdýþý dönüþünde Türkiye’deki operatörleri alnýndan öpme niyeti taþýdýklarýný belirtti. Türkiye’deki mobil kapsamanýn, dünyanýn hiç bir yerinde bu kadar etkili olmadýðýný vurgulayan Acarer konuþmasýna þöyle devam etti:

“Bu sadece bizim tezimiz deðil, geçen yýl Davos’ta ilan edilen, ‘Dünyadaki en geniþ mobil kapsamanýn olduðu ülke Türkiye’dir raporudur bu. Sayýn Bakanýmýz da bunun yetersiz olduðu söylüyor ve 40-50 kiþinin yaþadýðý ufak yerler ve mezralar dahil her yerde mobil kapsama olcak diyor ve bu amaçla baþlatýlan proje devam ediyor. Türkiye’de nüfusun yaþayýp da mobil kapsamanýn olmadýðý hiç bir yer olmayacak.” Tayfun Acarer Türkiye’nin baþka bir konuda daha ilki gerçekleþtirdiðine i

þaret ederek, þunlarý anlattý: “Þu anda Ankara-Konya ve Ankara- Eskiþehir arasýnda hýzlý tren var. Bu hýzlý tren güzergahlarýnda da kesintisiz data-mobil iletiþim temin edilmiþ durumda. Hýzlý tren yaklaþýk 200-250 km hýz yapýyor, ben 262 km hýzý da gördüm ben… O hýzla mobil kapsamanýn kesintisiz sürdürülmesi çok zor. O amaçla geçen sene baþlatýlan proje kapsamýnda operatörlerimiz güzergaha yeni sistemleri ilave ettiler, tren sistemi içine bunlarýn karþýlýklarýný koydular….

vodafone

                           Türkiye’yi Data Center Merkezi yapmak istiyoruz

Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü ile ilgili istatistiki verilere de deðinen Acarer, “Bir kere, Türkiye’nin en geniþ, en büyük Data Center’ý oldu, bu diðer operatörlere de duyurulur, bir rekabet alaný baþladý burada” dedi.

Üssün 3 bin metrekarelik bir sistem odasýnýn olduðuna iþaret eden Acarer, yapýlan yatýrýmý takdir ettiklerini söyledi.

Merkezin Data Center’in ötesinde bir bulut teknoloji üssü olduðuna iþaret eden Acarer, Türkiye’yi Data Center merkezi yapmak istediklerini belirterek, bu çerçevede yakýn zamanda Türkiye’de yaþanan geliþmelerden ve büyük þirketlerin Türkiye’de yaptýðý yatýrýmlardan bahsetti.

Acarer, Türkiye’yi Ýnternet Exchange Point-IXP (Ýnternet Deðiþim Noktasý) yapmayý hedeflediklerini anlatarak, “Bu Türkiye’nin coðrafi konumunu, potansiyelini, dünyadaki konumunu düþündüðünüz zaman, herhalde Türkiye kadar IXP olmaya layýk bir ülke görmüyorum, bunun için de bu tarz yatýrýmlarýn olmasý gerekiyor” diye konuþtu.

Çalýþmalarýmýz ve yatýrým programlarýmýz devam edecek   Serpil Timuray da üssün Türkiye’nin en büyük veri merkezi olduðunun altýný çizerek, 21. yüzyýlýn mobil iletiþim teknolojileriyle þekillendiðini dile getirdi. Timuray, özellikle geliþmekte olan ülkelerde, mobil teknolojilerin kullanýmýnýn, bilgi geliþimi, bilgi toplumuna dönüþüm ve sosyal geliþimin önünü açan, insanlýðýn geliþimine destek olan ve en yaygýn þekilde kullanýlan araç olduðunu söyledi.

Ayný zamanda mobil teknolojilerin kullanýmýnýn ülkelerin ekonomik geliþimleri içinde artýk bir kriter olarak izlenmeye baþlandýðýný ifade eden Timuray, konuþmasýna þöyle devam etti:

“Mobil teknolojilerin kullanýmýndaki her yüzde 10′luk artýþýn, o ülkenin kiþi baþý Gayri Safi Yurtiçi Hasýlasýnda yüzde 1,4 oranýnda kaldýraç etkisi yaptýðý hesaplanýyor. Hatta bu kaldýraç etkisinin Türkiye’de daha fazla olabileceði, yakýn dönemde yapýlan bir araþtýrmada tesbit edildi.

Önümüzdeki dönemde bireylerin ve ülkelerin geliþmesinde, kalkýnmasýnda bu kadar kritik role sahip olacak teknolojik geliþmeye biz de Vodafone olarak katkýda bulunmak ve bunun ötesinde küresel bilgi ve tecrübemizi giderek daha fazla Türkiye’ye aktararak ülkemizin kalkýnma fýrsatýndan azami surette yararlanmasýna önayak olmak istiyoruz.

Bu bizim Vofadone Türkiye ailesi ve ortaklarýmýzla benimsediðimiz bir misyon…” Timuray, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin mobil gelecek vizyonunu þekillendirmek üzere çalýþmalarýnýn ve yatýrým programlarýnýn devam edeceklerine dikkati çekerek, bugün açýlýþý yapýlan tesisin de bu doðrultuda önemli bir sembol olduðunu söyledi.

Üssün sadece bir veri merkezi olmadýðýnýn altýný çizen Timuray þunlarý kaydetti: “Bu tesis veri merkezinden öte, dünyanýn en ileri teknolojilerini barýndýran, kurumlarýn, iþletmelerin önümüzdeki dönemde ihtiyacý olacak yeni nesil mobil servisleri desteklemek üzere inþa edilmiþ bir tesis. Bu mobil servislerin baþýnda da en çok bulut biliþim hizmetleri geliyor.

2016 yýlýnda iþletmelerin yaklaþýk yüzde 60′ýnýn bulut biliþim teknolojilerini kullanacaðý, bunun çok önemli ekonomik katký yaratacaðý hesaplanmakta. Bazý hesaplara göre, bulut biliþim teknolojileri sayesinde Gayri Safi Yurtiçi Hasýla’da yüzde 25′e kadar bir ivme, 2020 yýlýna kadar yakalanabilir.”

Ýnþa edilen üssün, sadece Türkiye’deki abonelere deðil, diðer ülkelerde yaþayan Vodafone abonelerine de hizmet etmek üzere, uluslararasý boyutta kurgulandýðýný ifade eden Timuray, üssün Vodafone Grubu’nun küresel tecrübesi ve bilgisiyle yerel aklý birleþtirerek, Türkiye’deki kurumlarýn ve iþletmelerin daha rekabetçi daha verimli daha yenilikçi olmalarýna destek olacaðýný belirtti.    -”Merkez, glokal stratejimizin bir göstergesi”-   Timuray, merkezin ayný zamanda glokal stratejilerinin de bir göstergesi olduðuna iþaret ederek konuþmasýna þöyle devam etti: “Yani global tecrübe ile yerel aklý bir araya getirdiðimiz ve bunun en iyi þekilde sinerjisini oluþturduðumuz bir tesis. Burasý Oksijen Ar-Ge’den sonra bizim için ikinci önemli merkez.

Oksijen bugün sýnýrlarýn ötesinde Ar-Ge yeteneðini ispatlayarak, bugün dünyada Vodafone’un 6 inovasyon merkezinden biri olarak konumlanmaya layýk görüldü.

Bugün açýlýþýný yapacaðýmýz bu tesis de yine dünyanýn en büyük veri merkezlerinden ve bulut teknoloji üslerinden biri olarak Vodafone Grubu içerisinde faaliyetlerini göstermeye baþlayacak.”

Vodafone Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin digital dönüþümüne, küresel birikimlerini ve yerel yeteneði kullanarak katký saðlamaya devame edeceklerini dile getiren Timuray, “Bu sayede iþletmelerimizin küresel arenadaki rekabetçilerini artýrmaya, bireylerin geliþimine destek olmaya ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katký saðlamaya devam edeceðiz” diye konuþtu.

Vodafone Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dünya Teknoloji Baþkaný Stephen Pusey de, Vodafone Grubu’nun hedeflerinden birinin, hizmet verdikleri her ülkede mükemmel þebekeler kurmak olduðunu dile getirerek, Vodafone Türkiye’nin güçlü þebekesine yaptýðý yatýrýmlarla, bu amaca ulaþýlmasýna katký saðladýðýný söyledi.

Pusey, global anlamda ses iletiþimi kadar veri hizmetlerini de önemsediklerine iþaret ederek þunlarý söyledi: “Türkiye’de mükemmel hizmetler sunma vizyonuyla dünya kalitesinde bir altyapý, çaðrý merkezleri, çevrimiçi hizmetler ve mobil güvenlik aðý kurduk. Kurumsal müþterilerimizin iþ güvenliklerini ve iþ sürekliliklerini saðlamak için teknolojide son geliþmeler ýþýðýnda Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü’nü inþa ettik. Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü bizim için sadece ulusal deðil uluslararasý önem de taþýyor. 

Kurumsal müþterilerimize en iyi hizmeti vermek adýna kurduðumuz, Türk mühendislerinin gurur duyacaklarý bir eser. Oksijen Ar-Ge’nin inovasyon çalýþmalarýndan, Türkiye’ye yaptýðýmýz yatýrýmdan ve Türkiye’deki deneyimimizden çok memnunuz. Vodafone Grubu içinde yýldýzlaþan Vodafone Türkiye performansýnýn güçlenerek süreceðine inanýyoruz.”                            

 Bulut Teknolojileri Üssü   

Toplantýda paylaþýlan bilgilere göre, “Mükemmelliyet merkezi” olarak tasarlanan ve toplam bin 400 sistem kabineti kapasiteli merkez 9 bin metrekare kapalý tesis alanýnda brüt 3 bin metrekarelik 4 ana salondan oluþuyor ve bu özelliði ile Türkiye’de ilk kez uygulanan “bina içinde bina” yapýsýyla dikkat çekiyor.

Veri merkezi ayrýca IT tabanlý servislerinin takip ve operasyon ana merkezi olarak Tuzla ve Ýzmir veri merkezleri ile yedekli çalýþarak iþ sürekliliði ve kesintisiz servis sunumu saðlayacak. 

Yeni merkezle birlikte Vodafone’un Türkiye’de 3 büyük þehirde bulunan veri merkezleri sayýsý 6′ya, büyüklüðü ise 12 bin metrekareye ulaþmýþ olacak. Vodafone Türkiye Bulut Teknolojileri Üssü sýcak hava kapsama uygulamasý ile yüzde 15, soðutma altyapýsý ile yüzde 30 enerji tasarrufu saðlarken, 20 bin ev tipi konutu besleyecek kapasitede enerji altyapýsý barýndýrýyor.

Merkez ayrýca Türkiye’de ilk defa “Green IT, Energy-Efficient Data Center” sertifikasýna sahip olarak çevreye duyarlý, temiz enerji sunmasý ile öne çýkýyor.

 

wmwnewsturkey /istanbul