BU NASIL TASAVVUFÇU

  Bu haber 26 Temmuz 2013, Cuma 03:27:54 eklenmitir.
........

TRT 1’de Ramazan Sevinci programýna konuk olan tasavvuf düþünürü Ömer Tuðrul Ýnançer’in “Hamilelerin sokaða çýkmasý terbiyesizlik”demesi büyük tepki yarattý.

Ýnançer programda “Böyle karýnla sokakta gezilmez. Her þeyden önce estetik deðildir. Þimdi maþallah kanatlýsý kanatsýzý televizyonlarda uçuþuyor” diye konuþtu.

Diyanet “Karýnlarýný göstermeden dolaþabilirler” yorumu yaptý. TRT “Sözleri bizi baðlamaz” dedi. AK Parti Ýstanbul il Kadýn Kollarý Baþkaný Avukat Özlem Zengin Topal ise, "Anneler tabii ki soða çýkabilirler en doðal hakký. Ama sanýrým tartýþma dýþarý çýkan kadýnýn kýyafeti, hali tavrý bununla alakalý bir söz söylemeden çýkýyor" derken, bir kadýn ve bir anne olaak tam manasýyla bir tepki göstermemeþi olmasýna karþý tepkiler de gecikmedi.

Sosyal medyada insanlar hamilelik fotoðraflarýný paylaþtý.

Tasavvuf düþünürü ve avukat Ömer Tuðrul Ýnançer, TRT'te yayýnlanan ramazan programýnda, hamile kadýnlarla ilgili yaptýðý konuþmaya iliþkin, "Hamile hanýmlara, çok ileri derecede olanlara, doðumdan evvel iþyerlerinde bile kanunla izin veriliyor. Sadece saðlýk nedeniyle mi bu izin veriliyor zannediyorsunuz ? Hamile kadýnýn yaþama zorluðu var, bir bebek taþýyor. Saygý duyulmasý gerekir. Ayrýca yetiþmekte olan genç kýzlar da bu nedenle doðum yapmaktan korkuyor" dedi.