MARJÝNAL PR'DEN SAP TOPLANTISINDA BASINA ÇÝRKÝN MUAMELE

  Bu haber 23 Temmuz 2013, SALI 16:43:11 eklenmitir.
........

Türkiye'nin önde gelen 'Biliþim&Yazýlým' kuruluþlarýndan olan SAP’ýn, ‘SAP LABS Türkiye adýl projesinin açýlýþ toplantýsýnda, birçok basýn mensubuna karþý son derece çirkin ve terbiyesizce bir üsluba tanýklýk edildi.

SAP’ýn basýnla iliþkiler faaliyetlerini yürüten Marjinal Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým mensubu olduðunu dile getiren kiþilerce sergilenen söz konusu çirkin ve seviyesiz tutum kapsamýnda, aralarýnda dünyanýn önde gelen ekonomi ve biliþim dergilerinden birinin genel yayýn yönetmeni ile, uluslar arasý bir haber ajansý yayýn direktörünün de yer aldýðý çok sayýda basýn mensubu, tanýtým toplantýsýna alýnmadý. Marjinal Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým çalýþaný olduðunu ileri süren kiþilerin, söz konusu basýn mensuplarýna, ‘LCV vermeniz gerekiyordu, zaten vermeseniz de; SAP’ýn sizin gibi basýn mensuplarýna ihtiyacý yok’ demesi, bunun yaný sýra, SAP tarafýndan davet almýþ olan bazý baþka basýn mensuplarýna ise, ‘Burada SAP’ýn deðil, bizim bormuz öter’ gibi argo bir karþýlýk verilmesi ise, bardaðý taþýran son nokta olarak deðerlendirildi. Hatta bu argo üsluba, bazý SAP çalýþanlarýnýn da tepki verdiði de kaydedilirken, Marjinal Halkla Ýliþikler ve Tanýtým þirketi çalýþanlarýnýn daha önce de bazý basýn toplantýlarýnda, çok sayýda basýn ve yayýn organý temsilcilerine yönelik olarak benzer çirkin ve seviyesiz üslubu takýnmýþ olduklarý da hatýrlatýldý.

Marjinal Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým þirketinin, SAP LABS Proje Tanýtým öncesi basýn mensuplarýna karýþ sergilediði çirkin ve seviyesiz tutumuna karþý tepkiler de gecikmezken, söz konusu tepkilerin ilki; Uluslararasý Biliþim ve Teknoloji Yayýncýlarý Muhabirleri ve Yazarlarý Birliði’nden geldi. Kýsa adý UBTEYBÝR olan Uluslararasý Biliþim ve Teknoloji Yayýncýlarý Muhabirleri ve Yazarlarý Birliði’nden; birlik adýna yapýlan açýklamada, sergilenen tutumun son derec kabul edilemez bir tavýr olduðu vurgulanýrken, ‘Marjinal Halkla Ýliþkiler çalýþaný bazý kiþilerin, daha önce de benzer tutumlar sergilediklerine gerek þehitlik edimiþ, gerekse duyum olarak alýnmýþtý. Ancak böylesine önemli bir projenin tanýtým ve açýlýþ toplantýsýnda, üstüne üstlük Anayasa’mýzýn 28. Maddesi’nde, ‘Basýn hürdür, sansür edilmez’ ibaresi apaçýk bir hüküm ortaya koyarken, Marjinal hHalkla Ýliþkiler çalýþanlarýnýn, basýný haer alma hakkýndan mahrum býrakarak, bu yolla suç iþlediði de aþikardýr. Lakin aslý kabul edilememezlik, ‘Boru ötmsi’, ‘Ýhtiyaç yok’ gibi bir argo üsluptur ki, bunun asla bir halkla iliþkiler þirketine yakýþmadýðý apaçýk bir gerçek olarak karþýmýza çýkmaktadýr’ denildi.

Öte yandan, Çalýþan Gazeteciler Konsorsiyumu ise, Marjinal Halkla Ýliþkiler firmasý çalýþanlarýnýn, sansürün kaldýrýlýþýnýn 53. yðldönümünden bir gün önceye denk gelen bir tarihte sansürcü bir tutum sergilemiþ olmalarýnýn manidar olduðuna dikkat çekilerek, ‘Ne tutum, ne davranýþ, ne üslup kabul edilmez. Bu arkadaþlar, basýný ellrindeki ‘Paçavra Listeden’ ibaret sanýyorlarsa, yanýlýyorlar. Unutmasýnlar ki, toplantýlara kabul etme lütfunda bulunduklarý arkadaþlarý da, sansür edilen arkadaþlarýnýn yanlarýnda olmuþlardýr. Marjinal’i esefle kýnýyoruz’ açýklamasýnda bulunuldu.


ARSEN KARAGÜL / TEMA HABER AJNASI