SÖZLEÞMELÝLERE KADRO MÜJDESÝ

  Bu haber 04 Temmuz 2013, Persembe 14:37:03 eklenmitir.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, verdikleri önergeyle, kadroya alýnacak sözleþmeli personel kapsamýna 3 bin 500 kiþinin daha ekleneceðini bildirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Bazý Kanun ve KHK'larda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'nin görüþmeleri sýrasýnda Bakan Çelik imzasýyla bir önerge verildi. Önergeyle, 96 bin 505 sözleþmeli personelin devlet memurluðu kadrosuna alýnmasýna iliþkin maddenin kapsamý geniþletildi.

 

Çelik, yaptýý açýklamada, önergeyle 3 bin 500 sözleþmeli personelin daha kadroya alýnacaðýný ifade etti.

 

Bakan Çelik, kurumsal sözleþmelilerin, isterlerse 2 ay içinde baþvurmalarý halinde, sözleþmelilikten kadrroya geçebileceklerini kaydetti.

 

Önergeye göre, Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu, MGK Genel Sekreterliði, TOKÝ, Baþbakanlýk, Savunma Sanayii Müsteþarlýðý, Spor Genel Müdürlüðü, Hazine Müsteþarlýðý, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Patent Enstitüsü, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü, SGK, Kamu Düzeni ve Müsteþarlýðý, TRT, Yurt Dýþý Türkler ve Akraba Topluluklarý Baþkanlýðý, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baþkanlýðý, ÖSYM, GAP Ýdaresi Baþkanlýðý, Doðu Anadolu, Doðu Karadeniz ve Konya Ovasý Projesi bölge kalkýnma idari baþkanlýklarý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Türk Ýþ Birliði ve Koordinasyon Ajansý Baþkanlýðý, Afet Riski Altýndaki Alanlarýn Dönüþtürülmesi Hakkýnda Kanun kapsamýnda çalýþanlar ile kamu kurum ve kuruluþlarýnýn merkez teþkilatlarýnýn büyük ölçekli bilgi iþlem birimlerinde, biliþim hizmetlerini yürütenler de kadroya alýnacak.