NE ÞEHÝTTÝR NE GAZÝ NÝYAZÝDÝR O NÝYAZÝ

  Bu haber 26 Mart 2013, SALI 12:09:58 eklenmitir.
........

Hani bir söz vardýr; 'Ne þehittir ne gazi; niyazidir O niyazi' diye... Ýþte ne yazýk ki tam bir niyazilik durum... Daha doðrusu, niyazileþtirilen durum...

Diyarbakýr 2. Taktik Hava Kuvvet Komutanlýðý Askeri Mahkemesi, Batman 'ýn Kozluk ilçesi Gümüþörgü Karakolu'nda vatani görevini yaparken er Sevag Þahin Balýkçý'yý kazara öldürdüðü iddiasýyla yargýlanan sanýk Kývanç Aðaoðlu'nu ''taksirle adam öldürme'' suçundan 4 yýl 5 ay 10 gün hapis cezasýna çarptýrdý.

Savcý, asker arkadaþýný öldürmekle suçlanan Kývanç Aðaoðlu için "taksirle adam öldürmek" suçundan 2 ilâ 6 yýl, Karakol Komutaný Sadrettin Ersöz için de "görevi kötüye kullanmaktan" 6 ay ilâ 2 yýl arasýnda hapis cezasý istemiþti.

24 Nisan 2011’de, Batman Kozluk’ta zorunlu askerliðini yaparken, er Kývanç Aðaoðlu tarafýndan öldürülen Ermeni er Sevag Balýkçý davasýnýn 12. duruþmasý bugün görüldü. Askeri mahkeme Balýkçý'nýn kazara öldürüldüðü kararýný vererek katil zanlýsý Kývanç Aðaoðlu'nun 4 yýl 5 ay hapisle cezalandýrýlmasýna hükmetti.

Duruþma öncesi Nor Zartonk’un çaðrýsýyla 2. Hava Kuvvetleri Komutanlýðý önünde yapýlan basýn açýklamasýna HDK, Diyarbakýr Barosu, MAZLUMDER destek verdi. Burada basýn açýklamasýný okuyan Umut Utku Aktaþ duruþmanýn karar duruþmasý olduðuna dikkat çekerek, cinayetin aydýnlatýlamadýðýný aktardý. Mahkeme heyetinin müdahil avukatlarýn taleplerini ‘davayý gereksiz yere uzatýr’ gerekçesiyle reddettiðini vurgulayan Aktaþ, delillerin ise komutanlar tarafýndan karartýldýðýný söyledi.