HERÞEY BÝLÝM ÝÇÝN

  Bu haber 24 Mart 2013, Pazar 08:02:02 eklenmitir.
........

Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Demir'in çeþitli nedenlerle anne karnýnda ölen ya da anomali (sakatlýk) nedeniyle alýnmak zorunda kalýnan fetuslardan (doðuma kadar ana rahmindeki canlýya verilen ad) oluþturduðu koleksiyon, ailelerinden yasal izin alýnarak bilimsel amaçla sergileniyor.

Demir, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, canlý oluþumunu inceleyen embriyolojinin týp fakültesi öðrencilerine temel eðitim düzeyinde verilmesi gerektiðini kaydetti. Týp fakültelerinde öðrencilere sadece teorik bilgilerin verilmesinin yeterli olmadýðýný vurgulayan Demir, geleceðin hekimlerinin öðrendiklerini uygulamaya aktarmasýnýn son derece önemli olduðuna dikkati çekti.

Bu ihtiyaçtan yola çýkarak çeþitli nedenlerle anne karnýnda ölen ya da anomali nedeniyle alýnmak zorunda kalýnan fetuslardan ailelerin izniyle koleksiyon yapmaya baþladýðýný anlatan Demir, ailelerin fetuslarý öðrencilerin öðreniminde kullanýlmak üzere, tamamen bilimsel amaçlarla kendilerine vermeyi kabul ettiðinin altýný çizdi.

Son 30 yýlda gebeliðin yedinci haftasýndan dünyaya gelmesine sayýlý günler kalanlara kadar 40'a yakýn fetusu bir araya getirdiðini belirten Demir, bunlarý içine özel bir sývý konulmuþ cam fanuslarda, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalý giriþinde sergilediklerini söyledi.

Fetusun geliþimi konusunu iþleyen öðrencilerin dersten sonra koleksiyon alanýna gelerek, öðrendiklerini kendi gözleriyle görme þansý yakaladýklarýna iþaret eden Demir, þöyle konuþtu:

"Fetusun nasýl geliþtiðini, hangi organlarýn ne zaman geliþimini tamamladýðýný, dýþ etkenlerden, radyasyondan nasýl etkilendiðini, doðumsal anomalileri, annenin aldýðý toksik maddelerin bebeðin hangi organlarýna zarar verebildiðini bu þekilde gösterebiliyoruz. Öðrencilerimizin, asistanlarýmýzýn, hocalarýn bu eðitimden geçmesi lazým. Bunu görmeden fetusun nasýl geliþtiðini anlatamazsýnýz. Öðrenci teorik olarak duyduðu bir embriyonun sekizinci haftadaki pozisyonunu, kolunu, bacaðýný, boyunu, kilosunu somut þekilde burada görebiliyor. Bunu gördükçe de kendisine güveni geliyor."