GÜNEÞTE YEDÝ YÜZÜ AÞKIN ANORMAL PATLAMA

  Bu haber 24 Mart 2013, Pazar 05:58:34 eklenmitir.
........

Gökbilimciler, güneþte son bir ay içinde normailn üstünde tam 752 patlma tespit ettiklerini ve bunun gerek kozmik ýþýma, gerekse güneþ sistemindeki gezegenlerde yaþanan doðla olalarý yakýndan ilgilenirdiðini açýkladý.

Buna göre, güneþin temel yapýsýnda, Þubat ayýnýn ortalarýndan itibaren, normailn üstünde yedi yüzü aþkýn patlama meydana geldi. Patlamlar münasebetiyle, Merkür ve Venüs baþta olmak üzere, Jüpiter, Satürn e Neptün'de, normalin iki katý büyüklüðünde hava akýmlarý ve çekim deðiþmeleri meydna geldi. Dünyada ise, güney kutbu, normalin yedi misli fazalsý kozmik fýrtýnaya maruz kaldý. Söz konus patlamalar nedeniyle, Hindistan ve Brezilya baþta olmak üzere, Ekvador ve ayný çember dairesi içinde yer alan ülkelerle, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin de aralarýnda bulunduðu birçok ülkeye, orta ve büyük ölçekli deprem ve aþýrý yaðýþ uyarýsý yapýldý.