SIERRA'NIN KATÝL ZANLSI LAZ ZÝYA YAKALANDI

  Bu haber 17 Mart 2013, Pazar 07:39:27 eklenmitir.
........

ABDli Sarai Sierra'nýn Ýstanbul'da 2 Þubat'ta cesedinin bulunmasýndan birkaç gün sonra cinayet þüphelisi olduðu belirlenerek aranan 'Laz Ziya' lakaplý Ziya T. Hatay'da yakalanarak gözaltýna alýndý. Ziya T'nin teknik takibe yakalandýðý öðrenildi. BALKAN HABER AJANSI Hatay Muhabiri Serkan Uzel'den alýan bilgile göre olayýn çok yönlü soruþturulmaya baþandýðý ve Ziya T'in iliþkide olduu diðer kiþilerin de gözalýtna alýnabileceði vurgulandý.

Cinayetin ardýndan önce memleketi Karabük'e, oradan da Hatay'a gittiðine iliþkin elde edilen bilgiler sonrasý Hatay'da sürdürülen aramalardan sonuç alýndý.

Fotoðraf çekmek üzere Ýstanbul'da olduðu iddia edilen Sarai Sierra'nýn 2 Þubat'ta cesedinin bulunmasýndan 1.5 ay sonra, cinayet þüphelisi olarak aranan Ziya T., yakalanarak gözaltýna alýndý.

Emniyet yetkilileri, tüm ilçelerde ve sýnýr kapýlarýnda bu konuda titiz bir inceleme yapýldýðýný belirtti.

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, yaptýðý açýklamada, “Laz Ziya” olarak bilinen Ziya T'nin bir süredir sürdürülen takip sonucunda yakalandýðýný belirtti.

Ziya T'nin Türkiye'de olduðunu ifade eden Lekesiz, “Laz Ziya diye bilinen Ziya T. yapýlan takip sonucunda yakalandý. Þu anda Türkiye'de. Adli makamlara sevk ediliyor. Adli makamlar Ýstanbul Savcýlýðýyla görüþüp gereken yapýlacaktýr” dedi.

Hatay Valiliði'nin internet sitesinden de yapýlan açýklamada, “ABD vatandaþý Sarai Sierra'nýn katil zanlýsý olarak aranan ve kamuoyunda Laz Ziya olarak bilinen Z.T. saat 12.00 sýralarýnda ilimiz Reyhanlý ilçesinde güvenlik güçleri tarafýndan yakalanmýþtýr. Þahýs ilk sorgulamasýnýn ardýndan adli makamlara teslim edilmiþtir” ifadelerine yer verildi.

Zanlýnýn Hatay'daki iþlemlerinin ardýndan Ýstanbul'a getirileceði dile getirildi. Olay anýnda, Sarai Sierra'nýn  ailesine de bildirildi. Sorgulama sürecinde aileden bir kiþi ile avukatýnýn Ýstanbul'a geleceði de kaydedildi.

SERKAN UZEL / ÞERMÝN ÝFAKAT / BALKAN HABER AJANSI