BOÞANMAMAK ÝÇÝN CÝNSEL HAYATIN MÜKEMMEL OLMALI

  Bu haber 16 Mart 2013, Cumartesi 19:05:08 eklenmitir.
........

Cinsel yaþamlarýnda sýnýr tanýmayan evli çiftlerin, cinsel birlikteliklerinde sýnýr tanýyanlara oranla daha az boþanma yaþadýklarý ortaya konuldu.

Dünya Saðlýk Örgütü(WHO)'nün, 145 ülkede boþanmalar üzerine yaptýðý çok geniþ kapsamlý bir araþtýrmaya göre, boþanmalarýn yüzde 65'inin, eþlerin cinsel açýdan birbirlerine olan ilgisizlik ve yetersizliklerinden kaynaklý aldatmalar olduðu, birbirlerine seksüel açýdan sýnýr tanýmayan çiftlerde boþanma oranýnýn yüzde 5R'ler ebile varmadýðý tespit edildi. Araþtýrmada, cinsel hayatlarýnda sýnýr koyan çiftlerde, erkeklerin anal,  kadýnlarýn ise oral seksten kaçýndýklarý tespit edilirken, aldatmalarýn çok büyük çoðunluðunun cinsel arayýþtan kaynaklandðý ortaya konulmuþ oldu. Yine araþtýrmaya göre, eþlerin sekste birbirlerine sýnýr koyduðu ilk on ülke þöyle: Ýtalya, Türkiye, Kanada, Meksika, Paraguay, Þili, Finlandiya, Tunus, Cezayir ve Irak. ABD, Norveç, Danimarka, Rusya ve Suudi Arabistan ise, sekste sýnýr tanýmayan ülkelerin in baþýnda yer alýyor.
 

DR EVREN KAYABAÞI / BALKAN HABER AJANSI