SAPIKLIK MI? ÝHTÝYAÇ MI? GELÝNEN SON NOKTA MI?

  Bu haber 16 Mart 2013, Cumartesi 03:49:36 eklenmitir.
........


Þefkat-Der, "erkek genelevi" için kendilerine 1 haftada 2 bin kiþinin baþvurduðunu açýkladý.

Yaþanan dram gibi komedi, ilginç... Hakikaten sapýklýk mý, ihtiyaç mý, gelinen son nokta mý yoksa zevk arayýþý mý sorulmadan edilemiyor.

Ancak þu bir gerçek ki; demek ki cidden erer genlevi açýlsa, iþ patlamasý olur; kimi parasýzlýktan, kimi kadýnsýzlýktan...

Kadýnlarýn köle gibi çalýþtýrýldýðý belirten dernek "erkek genelevi de açýlsýn" çaðrýsý yapmýþtý. Þefkat-Der bugün yaptýðý açýklamada, kendileriyle 1 hafta içinde iki bin erkeðin temasa geçtiðini kaydedildi.
Yapýlan açýklamada, e-mail ve telefonla irtibata geçen erkeklerin en çok sorduðu sorular ise þu þekilde belirtildi:

- Müþteri kadýnlar, saðlýk kontrolünden geçecek mi?

- Evden hizmet verebilir miyiz?

- Ýþsizim, çok zor durumdayým, ben de erkek genelevinde çalýþabilir miyim, bunun için nereye baþvurmam gerekiyor?

- Erkekler de kadýnlar gibi vesika mý çýkaracak?

- Genelevden çýkmak istediðim zaman çýkabiliyor muyum?

-Erkek genelevinde vizite ücreti ne kadar olur, patronun payý, devletin vergisi ne kadar olur, bana ne kadar kalýr, emekli olabilmek için kaç yýl çalýþmam gerekir?

-Erkek genelevinde güvenlik olacak mý, namus cinayetine maruz kalabilir miyim?

-Genelev yaþamýný býrakmak istediðim zaman rahatça býrakabilir miyim, genelev mafyasýnýn bir baskýsý olur mu?

-Evli erkekler de genelevde çalýþabilir mi?

-Vesikalý genelev erkeði olmak çocuklarýmýn hayatýný nasýl etkiler, çocuklarýmýn bazý özel mesleklere girmesinde vesikam olumsuz etki yapar mý?

Bu sorularýn gerçekten sorulup sorulmadýðý konusunda, elbete herkesin endiþesi var, zira uydurma olma olasýlýðý da var ama yine de düþündürücü...

ÞÝMAL KAYRAN EVRENÝDÝS / BALKAN HABER AJANSI