SEREZLÝ USTAYI UÐURLADI

  Bu haber 12 Mart 2013, SALI 14:44:01 eklenmitir.
........

Pazar günü hayatýný kaybeden tiyatro ve sinema sanatçýsý Metin Serezli, Teþvikiye Camii'nden son yolculuðuna uðurlandý. Sanatçýyý son yolculuðunda sanatçý dostlarý yalnýz býrakmadý.
Yaklaþýk 2,5 yýldýr Akciðer kanseri tedavisi gören ve Pazar günü hayata gözlerini yuman tiyatro ve sinema sanatçýsý Metin Serezli'nin cenazesi Teþvikiye Camii'ne getirildi. Serezli'nin cenaze namazý öðle namazýna müteakip kýlýndý. Cenaze törenine; eþi Nevra Serezli, oðullarý Murat ve Selim Serezli'nin yaný sýra sanat dünyasýndan Haldun Dormen, Ahmet Özhan, Ýzzet Günay gibi çok sayýda ünlü katýldý.

Güçlükle ayakta duran sanatçýnýn eþi Nevra Serezli ve oðlu Murat Serezli, cenazeye gelenlerden taziye dileklerini kabul etti. Nevra Serezli, "Baksana insanlara herkes burada. Her kesimden seveni geldi. O þimdi çok mutludur." dedi.

Cenaze törenine katýlan Hamdi Alkan da, " O kadar sýklýkla cenaze namazýný kýlýnmaya, veda etmeye geldik ki üst üste. Allah sýralý ölüm nasip etsin. Büyük ustaydý. Allah sabýr versin." diye duygularýný dile getirdi.

Oyuncu Ferdi Akarnur ise, "Metin aðabey için ne söyleyebilirim ki? Türk tiyatrosuna 50 yýlýný adamýþ. Sahneye koyduðu oyunlarýn hepsi hit oldu. Ýnsan olarak dünyanýn en iyi insanýydý. Kamera önüne çok çýkmadý. Önemli bir insaný yitirdik. Benim idolümdü, Allah rahmet eylesin!" ifadelerini kullandý.

Oyuncu Ulvi Alacakaptan da, "Hemen herkese þunu söylüyorum; ben tiyatro eðitimi aldým ama beni oyuncu yapan 1968'teki o tiyatro ortamýydý. Çok canlý tiyatro ortamýydý. Her cinsten, her üsluptan tiyatro vardý. Metin Serezli o zamanlar imrendiðimiz bir ustaydý. Yine ustamýz olarak gidiyor. Afrayý tafrayý sevmezdi. Öyle sessiz olarak gidiyor." þeklinde konuþtu.

Metin Serezli, sanat için yaþayan; sanat için herd þeyi göze alabilecek bir kiþiydi. BALKAN HABER AJANSI olarak üç buçuk sene önce bir film galasý sonrasýnda; Metin Serezli ile röpürtaj imkaný bulmuþtuk. Sadece Türkiye'in deðil dünyanýn en çok izlenen siyasi mizah tiyatrolarýnan olan Devkuþu Kabare için, 'Yer bulamadýlar, yoksa daha hicvedecek çok konu vardý' demiþti. Serezli, bu tiyatroyu yýllarca yönetmiþti.

DÝCLE HARMAN / BALKAN HABER AJANSI