EMÝR EMÝRHANOÐLU MART AYI BAÞINDA DÜNY ATURUNA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR

  Bu haber 06 Ocak 2013, Pazar 03:28:49 eklenmitir.
........

Tiyatro ve sinema sanatçýsý Emir Emirhanoðlu, sinema sanatý ile ilgili geniþ kapsamlý bir çalýþma için Mart ayý baþýnda dünya turuna çýkýyor.

Ýþadamý Ali Aðaoðlu ve Uluslar arasý Sinema Sanatçýlarý ve Yönetmenleri Konfederasyonu'nun yaný sýra, Mc Domald's USA, Wall Street Journal, Monlight Special Elctronics ve CHEVROLET sponsorluðunda gerçekleþtirilecek olan gezi, Hindistan’dan baþlayacak ve sýrasýyla, Ýran, Mýsýr, Ýtalya, Fransa, Ýngiltere, Brezilya ve Meksika ile devam ederek, son olarak ABD’de on altý eyaleti kapsayacak geniþ kapsamlý turla Hollywood’da son bulacak.

Deneyimli  Gazeteci Boðaç Yüzgül'ün, aktif gazeteciliði býrakmasýyla Egeme Gazetesi'nin Genel Yayýn Yönetmenliði'ne getirilen ve yaptýðý her haber ses getiren Tuana Aymula Safirkaptanoðlu'nun edindiði bilgilere göre, Emir Emirhanoðlu yönetmenliðinde, tüm çekimleri üç saate yakýn belgesel bir film haline getirilecek geziye, dördü çekim ekibinde toplam 16 kiþi katýlacak ve on iki kiþilik inceleme ve sanatçý ekibinin tamamýný Emir Emirhanoðlu belirleyecek.
 Kulislerde, yüzlerce sinema ve tiyatro sanatçýsýnýn, söz konusu geziye katýlmak için, Emir Emirhanoðlu’nun telefonunu kilitlme noktasýn getirdiðini, ancak Emir Emirhanoðlu’nun, geziye katýlacak olan ekip için çok hassas bir çalýþma yürüttüðü öðrenildi. Ayrýca listenin nasýl þekilleneceðinin açýklanacaðý güne kadar kamuoyuna yansýtýlmayacaðý da vurgulandý.

Bu arada Hollywood Simema Aktörleri ve Aktrisleri Derneði'nden ayapýlan açýklamaya göre, derneðin; Emir Emirhanoðlu'nun ABD'de kalarak sinema sektörüne hizmet etmeyi taahhüt etmesi halinde; kendisinin beþ yýl boyunca tüm masraflarýnýn dernek tarafýndan karþýlanacaðý konusunun Amerikan kamuoyu ve sinema çevreleri ile paylaþýldýðý ve olmulu tepkiler alýndðý da belirtildi.

Ulaþým sponsorluðuun THY'nin,  konaklama sponsorluðunu ise, SHERATON Otelleri'nin üstlendiði gezinin takvimi þu þekilde açýkandý:

14 Mart 2013 - 24 Mart 2013 - Hindistan
24 Mart 2013 - 1 Nisan 2013- Ýran
1 Nisan 2013- 15 Nisan 2013- Mýsýr
15 Nisan 2013-10 Mayýs 2013- Ýtalya
10 Mayýs 2013- 24 Mayýs 2013- Fransa
24 Mayýs 2013- 5 Haziran 2013- Ýngiltere
5 Haziran 2013- 10 Haziran 2013 Brezilya
10 Haziran 2013- 17 Haziran 2013- Meksika
17 Haziran 2013- 2 Aðustos 2013- ABD
2 Aðustos 2013- Türkiye’ye dönüþ
5 Aðustos 2013- Belgeselin Türkiye Galasý/ÝSTANBUL KONGRE MERKEZÝ
14 Aðustos 2013- Hollywood- Belgeselin dünya galasý

 

TUANA SAFÝRKAPTANOÐLU / MELEK ÞEHVAL KANDEMÝR / EGEMEN GAZETESÝ- BALKAN HABER AJANSI