GÜLAFER ATAÞ GÖZ DOLDURDU

  Bu haber 02 Ocak 2013, Carsamba 14:31:21 eklenmitir.
........

Türk Moda Sektörü’nün önde gelen isimlerinden Gülafer Ataþ, sektöre giriþinin 20. Yýldönümünü; yeni yerinde ve yne kreasyonlarý ile kutladý...


Bugüne kadar Funda Arar’dan Semra Özal’a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geçtiðimiz yaz aylarýnda hayatýný kaybeden manevi kýzý Ülkü Adatepe’den sunucu ve yapýmcý kadar iþ ve cemiyet dünyasýndan birçok ünlü ismi giydiren Gülafer Ataþ’ýn GAS HAUTE COUTURE adlý moda evinin yeni yerinin açýlýþýna, Sibel Can, Hülya Avþar, Olgun Þimþek, Erkan Özerman, Kývanç Tatlýtuð, Funda Arar, Ebru Gündeþ, Berguzer Korel, Armaðan Çaðlayan, Emre Kýnay, Ahmet Selçuk Ýlkan, Selami Þahin ve Soner Arýca’nðn yaný sýra, baþta Halit Ergenç, Nur Fettahoðlu ve Nebahat Çehre olmak üzere yirmiyi aþkýn Muhteþem Yüzyýl ekibi ve BKM Mutfak ekibi oyuncularý ile birlikte, iþ ve cemiyet dünyasýndan çok sayýda ünlü isim katýldý..


GAS HAUTE COUTURE’nin, özellikle yeni ceket tasarýmlarýyla moda sektöründe bir devrim yapmýþ olacaðýn kesin gözü ile bakýlýyor.

Gülafer Ataþ kimdir?
Moda dünyasýna küçük yaþta çekirdekten giren Gülafer Ataþ, kýsa zamanda ortaya koyduðu birbirinden ilginç ve göz kamaþtýrýcý tasarýmlarla kýsa zamanda jet sosyetenin gözdesi olmayý baþardý.
Birçoklarýnýn, 'Moda sektörünün tahammül edemeyeceði kadar aþýrý' olarak tanýmladýðý mütevazi kiþiliði ile yediden yetmiþe herkesin sempatisini de kazanmayý bilmiþ olan Gülafer Ataþ, Avrupa'nýn birçok kentindte tasarýmlarýyla yabancý gözlerin de aranan isimlerkinden olmasýný bildi.
Meslekte yirminci senesine giren Gülafer Ataþ, bu kez de ceket tasarýmlarýyla tüm dikkatleri üzerine çekmek istiyor. Bilindiði üzere Gülafer Ataþ, dünyada ilk kez, 'Alt tabaka olarak adledilen asgarki ücretli ve vardiyeli çalýþan üniformalý bayan iþçilerin þýk bir tasarým içeren önlüklerle çalýþmasý'ný öngören birk akýmýn öncüsü ve yöneticisi olmuþtu.

 

ÝNAN SARAÇ/ BALKAN HABER AJANSI