CÜ'DE BÝLÝÞÝM VE GÝRÝÞÝMCÝLÝK RÜZGARI ESTÝ...

  Bu haber 09 Ekim 2012, SALI 09:06:31 eklenmitir.
Cumhuriyet Üniversitesi ile Microsft iþbirliðinde Biliþim ve Giriþimcilik Semineri düzenlendi.

 

Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen Seminere Rektör Prof. Dr. Faruk Kocacýk, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Ali Erkul, öðretim üyeleri ve çok sayýda öðrenci katýldý.

 

 

Seminerin açýlýþ konuþmasýný yapan Rektör Kocacýk, "Üniversitemiz ile Microsoft arasýnda gerçekleþtirdiðimiz görüþmeler sonucunda ilk faaliyet olarak Biliþim ve Giriþimcilik Semineri düzenliyoruz. Bunun ardýndan Bilgi Teknolojileri Akademisi kurulacak. Akademi de Uluslararasý geçerliliði olan sertifikalar verilecek. Daha sonra ise Üniversitemiz ile Valiliðimiz iþbirliðinde Halk Eðitim Merkezi'nde Biliþim Akademisi kurulmasý programý var. Aralýk ayýnda bunlar hayata geçirilecek" dedi.

 

 

Bilgi Teknolojileri Akademisi'nin öðrencilere büyük katký saðlayacaðýný dile getiren Rektör Kocacýk, "Uzaktan eðitim merkezimiz aracýlýðýyla tüm öðrencilerimize bu hizmet verilecek. Bu önemli bir geliþme. Bunu saðlayan Microsoft Kamu Ýþleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Erdem Erkul baþta olmak üzere tüm panalistlerimize teþekkür ediyorum. Bu iþbirliðimizin sürmesini istiyoruz" þeklinde konuþtu.

 

 

Rektör Kocacýk'ýn konuþmasýnýn ardýndan Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði Onursal Baþkaný Sezai Hazýr moderatörlüðünde Microsoft Kamu Ýþleri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Erdem Erkul, BM Uluslararasý Özel Sektör ve Kalkýnma Ofisi Direktör Yardýmcýsý Hansýn Doðan, Tobb Genç Giriþimciler Üst Kurul Üyesi Ziya Kalkavan ve Sivas Tobb Genç Giriþimciler Ýl Baþkaný Ahmet Saygýn tarafýndan verilen Biliþim ve Giriþimcilik Semineri gerçekleþtirildi.

 

 

Program sonunda Rektör Kocacýk ve Yardýmcýsý Erkul tarafýndan panelistlere plaket verildi.