VÝCDANSIZLIKTA VÝCDAN ARANMAZ

  Bu haber 04 Ekim 2012, Persembe 02:31:21 eklenmitir.
........

Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesine dün Suriye tarafýndan düþen top mermisi nedeniyle 4'ü çocuk 1'i kadýn 5 kiþi hayatýný kaybetti. Çatýþmalarýn þiddeti ve Suriye'nin yaptýðý top atýþlarýnýn Akçakale'de yerleþim alanlarýný ve vatandaþlarý vurmasýnýn ardýndan boþalan evlere de hýrsýzlar dadandý. Akçakale'de yaþamýný yitiren 1 anne ile 3 kýzý, sabah erken saatlerde topraða verildi.Çatýþmalarýn baþladýðý günlerden itibaren daha önce neredeyse hiç asayiþ olayý meydana gelmeyen Akçakale'de hýrsýzlýk olaylarýnda büyük artýþ olduðu bildirildi. Geceyi yakýnlarýnýn yanýnda geçiren ve sabah saatlerinde kontrol için geldikleri evlerinin soyulduðunu anlayanlarýn polise baþvurmasýyla ortaya çýkan hýrsýzlýk olaylarýna karþý ilçeye takviye polis güçleri gönderildi.