SENÝ ÇOK ÖZLEYECEÐÝZ MEHMET FATÝH DOÐAN

  Bu haber 03 Agustos 2012, Cuma 00:17:59 eklenmitir.
........

Türkiye’de, Ýnternet Haberciliði’nin öncü isimlerinden sayýlan ve bu alandaki yaratýcý fikirleriyle yeni akýmlarýn doðmasýna katkýda bulunan Toplantý Dünyasý Haber Portalý Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet Fatih Doðan, tedavi gördüðü Konya Bakýmevi’nde hayatýný kaybetti.

 

Mehmet Fatih Doðan, geçtiðimiz yýlýn baþlarýnda, yüksek tansiyona baðlý olarak beyin kanamasý getirmiþ, tüm çabalara raðmen, hayatsal fonksiyonlarý eski haline getirilememiþti.

 

Boðazici Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu olan Mehmet Fatih Doðan, Ýngilizce, Almanca, Çekce, Slovakça, Rusça, Sýrpça ve Romence biliyordu. Doðan, Türkiye’deki sayýlý Çekce Yeminli Tercümanlar’dan biriydi. Mehmet Fatih Doðan; basýn dünyasýna, ‘Kokteyl Haberciliði’ kavramýný da yerleþtiren isim olarak tarihe geçti.