BÜTÜN DÝNLERÝN ORTAK HOCALI ÇAÐRISI!

  Bu haber 24 Subat 2012, Cuma 11:17:39 eklenmitir.
“ Hocalý Soykýrýmý, Azerbaycan’daki dini temsilcileri ortak bir çaðrýda birleþtirdi.

“ Hocalý Soykýrýmý, Azerbaycan’daki dini temsilcileri ortak bir çaðrýda birleþtirdi. Kafkas Müslümanlarý Ýdaresi Baþkaný Allahþükür Paþazade, dün Hocalý Soykýrýmýnýn dünyada tanýnmasý için Azerbaycan’da bulunan dinlerin temsilcileriyle ortak bir bildiri yayýnladý. „

 

 “Dünya Halklarýna, Devlet Baþkanlarýna, Parlamentolara ve Uluslararasý Teþkilatlara Müracaat”  baþlýðýyla verilen ve “Tek Olan Allah’ýn Adýyla” ortak sözüyle baþlayan bildiriye; Kafkas Müslümanlarý Ýdaresi Baþkaný Þeyhülislam Allahþükür Paþazade öncülüðünde, Rus Provaslav Kilisesi Piskoposu Aleksandr Ýþenin, Azerbaycan Yahudileri Baþkaný Semyon Ýxiilov, Roma Katolik Kilisesi Azerbaycan Temsilcisi Vladimir Fekete ortak imza attýlar.

Bildiride; 20 yýl önce kadýn, erkek, genç, yaþlý ve çocuk demeden 613 masum insanýn hunharca katledilmesinin, 1275 insanýn esir alýnarak aðýr iþkencelere maruz kalmasýnýn bir insanlýk suçu olduðu ifade edildi. Ancak her þey apaçýk ortadayken dünyanýn birçok devletlerinin ve uluslararasý teþkilatlarýnýn bu soykýrýma sessiz kalmasýnýn kabul edilemez olduðu da üzülerek beyan edildi.

Ayrýca bildiride; insanlýðýn sözde soykýrýmlarý, tüm beþeriyete karþý iþlenmiþ cinayetler olarak nefret damgasý ile damgalarken, Hocalý gibi aþikar ve belgeli bir soykýrýma kayýtsýz kalmasý anlaþýlamaz bir tutum olarak deðerlendirilmiþ, en kýsa zamanda sorumlularýn insanlýk önünde cezalarýný bulmalarý gerektiði bildirilmiþtir.

Bildiri;  “Biz, din görevlileri olarak tüm dünyaya barýþ, huzur ve refah dilerken bu soykýrýmý hatýrlatmayý borç biliyor, Rabbimize de bu konuda en büyük borcumuzun adaletin saðlanmasý olduðunu ifade ediyoruz. Tüm dünyayý bu katliamý tanýmaya çaðýrýyoruz.” ifadeleri ile sona erdi.

Ýmzalarýn Ýnsanlýðý Temsil Kabiliyeti

Bildiriye imza atan din adamlarý, Müslüman, Hýristiyan Katolik, Hýristiyan Ortodoks ve Musevi toplumlarýnýn temsilcileri olarak Gregoryen Ermeniler dýþýndaki tüm Azerbaycanlýlarýn dini liderliði görevini yürütüyorlar. Dolayýsýyla bildiriye atýlan imza, din adamlarýnýn baðlý olduklarý kurumlar dikkate alýndýðýnda Ermeniler dýþýnda dünyadaki tüm ehl-i kitap din mensuplarýnýn Hocalý Soykýrýmýný kýnamasý anlamýna geliyor. 

Bu geç kalmýþ insani haykýrýþ, tarihte ilk kez gerçekleþiyor.

Haber: Þükrü Alnýaçýk, Bünyamin Çil, Kürþat Tecel