ÝÞKENCE SOKAÐA TAÞTI

  Bu haber 10 ARALIK 2010, Cuma 12:39:30 eklenmitir.
10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanýndan hak ihlali haberleri yaðdý. Ekmek parasý ararken patlayan bir cisim yüzünden organlarýndan olanlar, itilen, dýþlanan Romanlar, mezarda bile rahat býrakýlmayanlar, devlet þiddetine maruz kalanlar...

 

10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü’nde Türkiye’nin dört bir yanýndan hak ihlali haberleri yaðdý. Ekmek parasý ararken patlayan bir cisim yüzünden organlarýndan olanlar, itilen, dýþlanan Romanlar, mezarda bile rahat býrakýlmayanlar, devlet þiddetine maruz kalanlar...

Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Öztürk Türkdoðan, Türkiye’deki insan haklarý ihlallerinin deðiþmediðini vurgulayarak “Türkiye’de iþkence ve kötü muamelede bir deðiþiklik olmadý. Ýþkence sokaða taþtý” dedi.

 

Kente sokulmuyorlar Amasya’da 7 yýl önce kent dýþýna çýkarýlan Romanlar, derme çatma naylondan barakalarda yaþýyor, uzaktan su taþýyor. Zabýta, Roman yurttaþlarýn kente girmemesi yönünde anonslar yapýyor. Kente girenlere þiddet uygulanýyor. Bölgedeki 50 çocuk da okula gidemiyor.

 

9 aylýk tutukluluða protesto Baþbakan’ýn Roman açýlýmý toplantýsýnda “Parasýz Eðitim Ýstiyoruz; Alacaðýz” pankartý açtýklarý için 9 aydýr tutuklu bulunan öðrenciler Ferhat Tüzer ve Berna Yýlmaz için arkadaþlarý oturma eylemi yaptý.

 

Demokratik hak aramak suç oldu Demokratik haklarýný arayan öðrenciler her fýrsatta polisin orantýsýz gücüyle karþýlaþýyor, dövülüyor, gaza maruz kalýyor ve gözaltýna alýnýyor.

13 yaþýnda yaþamý karardý Þýrnak’ýn Taþdelen köyünde yaþayan 13 yaþýndaki Bayram Yýldýz’ýn hayatý 2004’te köyün yakýnýndaki askeri alana giderken yol kenarýnda konserve sandýðý mayýnýn patlamasýyla deðiþti.

Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý’nýn (TÝHV) 1 Ocak - 30 Kasým günleri arasýnda yaptýðý araþtýrmaya göre Türkiye’de, 28 kiþi yargýsýz infazdan, 9 kiþi faili meçhul cinayetten yaþamýný yitirdi. Ayrýca 70 kiþi linç giriþiminden yaralandý. Ýþkence ve kötü muameleye uðrayýp maðdur olanlarýn sayýsý bu yýl 202’ye yükselirken, TÝHV’ye 319 kiþi iþkence þikâyetiyle baþvuruda bulundu.

Araþtýrmaya göre cezaevlerinde 723 mahkûm telefon, açýk-kapalý görüþ, havalandýrma gibi alanlarda iletiþim yasaðýna maruz kalýrken, 355 mahkûm çeþitli nedenlerden dolayý saðlýk hakkýný kullanamadý. 103 mahkûm ise gardiyanlarýn ve cezaevi görevlilerinin iþkence ve kötü muamele uygulamasýna maruz kaldý. Toplantý ve gösterilerde ise 1716 gözaltý, 152 tutuklama, 68 müdahale, 82 yargýlama olurken, 149 kiþi 903 yýl 1 ay 27 gün mahkûmiyet aldý. Araþtýrmada, örgütlenme özgürlüðüyle ilgili ihlal verilerine de yer verildi. Buna göre 1016 gözaltý, 421 tutuklama yaþanýrken, 40 kurum binasýna saldýrý, 3 kapatma, 28 operasyon, 22 kurum binasý baskýný gerçekleþti.

Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Öztürk Türkdoðan, Türkiye’deki insan haklarý ihlalinin bu yýl da deðiþmediðini kaydetti. Hükümetin bu yýl özellikle yargý alanýnda baský uyguladýðýný söyleyen Türkdoðan, Türkiye’nin adil yargýlama konusunda geriye gittiðini belirtti. Ýnsan haklarýnda Türkiye’de ciddi sýkýntýlarýn olduðunu kaydeden Türkdoðan, “Türkiye’de sorunlar giderek artýyor. Ýþkence ve kötü muamelede de bir deðiþiklik olmadý. Sadece Engin Çeber davasýnda mahkeme aðýr cezalar verdi. Onun dýþýnda fazla bir iyileþme yok, çünkü iþkence sokaða taþtý. Örneðin Ýstanbul’da üniversite rektörleriyle bir araya gelen Baþbakan Tayyip Erdoðan’ý protesto eden öðrencilere þiddet deðil iþkence uygulandý. Sýnýr aþýldý. Bunlarýn tümü hükümetin uyguladýðý cezasýzlýk politikasýyla ilgilidir” dedi.

Cumhuriyet Kadýnlarý Derneði Genel Baþkaný Þenal Sarýhan ise “Demokratik haklarýný arayan öðrencilerimize yönelik polis þiddeti, ülkemizin insan haklarý karnesinin ne denli düþük olduðunun açýk kanýtýdýr” diye konuþtu.