BAÞBAKAN SUÇLUYU BULDU VE ÝMKB'YÝ BÝTARAF OLMAYA DAVET ETTÝ

  Bu haber 09 ARALIK 2010, Persembe 14:09:09 eklenmitir.
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Anamuhalefet Partisi ve malum medya, hiç bir konuda ortak paydasýnýn olmadýðý marjinal öðrenci gruplarýnýn reklamýný yaparak, bu gruplarý hükümete karþý cesaretlendirerek, bilsinler ki ÝMKB’nin içerisinde prim yapamazlar, orada kaybederler. Onun için de bu þiddetle, þiddet içeren anlayýþlarla hiçbir yere gidilmez. Ne amaçla yapýldýðý, kimler tarafýndan yapýldýðý, nasýl yapýldýðý hiç önemli deðil, yeter ki hükümet hedef alýnsýn.

 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Anamuhalefet Partisi ve malum medya, hiç bir konuda ortak paydasýnýn olmadýðý marjinal öðrenci gruplarýnýn reklamýný yaparak, bu gruplarý hükümete karþý cesaretlendirerek, bilsinler ki ÝMKB’nin içerisinde prim yapamazlar, orada kaybederler. Onun için de bu þiddetle, þiddet içeren anlayýþlarla hiçbir yere gidilmez. Ne amaçla yapýldýðý, kimler tarafýndan yapýldýðý, nasýl yapýldýðý hiç önemli deðil, yeter ki hükümet hedef alýnsýn.

Yaptýklarý illegal eylemlerin tam sayfa yayýnlandýðýný, dakikalarca ekranda tutulduðunu, anamuhalefet partisinden tam destek aldýðýný gören bu gruplar da doðal olarak þiddetin, protestonun dozunu artýrýyor" dedi.

ÝMKB'DE ATAÞEHÝR'E GÝDÝYOR!

Erdoðan, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'ný da Ýstanbul'un finans merkezi olarak tasarlanan Ataþehir'e taþýmak istediklerini söyledi. Erdoðan, "Bankalar ve ilgili kurumlarýn genel merkezi önümüzdeki 2-3 senede taþýnmýþ olacak. Biz ÝMKB'yi de finans merkezi içine taþýmak istiyoruz" dedi. ÝMKB'nin 25. kuruluþ yýldönümü nedeniyle düzenlenen törende ekonomik deðerlendirmelerde bulunuyor..