KÖÞKTEKÝ ENTERESAN ÝSÝM

  Bu haber 05 ARALIK 2011, Pazartesi 20:14:09 eklenmitir.
BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, ''Muhsin Yazýcýoðlu'nun ölümüyle ilgili bize ulaþan ve olayýn aydýnlatýlmasýnda çok önemli rol oynayacaðýný düþündüðümüz bir bilgiyi, bir geliþmeyi Cumhurbaþkaný ile paylaþtýk'' dedi.

BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, ''Muhsin Yazýcýoðlu'nun ölümüyle ilgili bize ulaþan ve olayýn aydýnlatýlmasýnda çok önemli rol oynayacaðýný düþündüðümüz bir bilgiyi, bir geliþmeyi Cumhurbaþkaný ile paylaþtýk'' dedi.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, BBP Genel Baþkaný Destici ve merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun eþi Gülefer Yazýcýoðlu ile BBP Genel Sekreteri Metin Gündoðdu'yu kabul etti.

Kabul, Cumhurbaþkanlýðý Köþkü'nde basýna kapalý olarak gerçekleþti.

Destici, kabulden sonra Cumhurbaþkanlýðý Köþkü'nden ayrýlýrken basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Muhsin Yazýcýoðlu'nun ölümüyle ilgili kendilerine ulaþan ve olayýn aydýnlatýlmasýnda çok önemli rol oynayacaðýný düþündükleri bir bilgiyi, bir geliþmeyi Cumhurbaþkaný Gül ile paylaþtýklarýný söyledi.

Gül'den, bu konunun detaylý bir þekilde araþtýrýlmasýný ve kendisinin de bu iþe öncülük etmesini istediklerini ifade eden Destici, Cumhurbaþkaný Gül'ün, olayýn aydýnlatýlmasýna iliþkin kararlý bir irade ortaya koyduðunu belirtti.

Cumhurbaþkaný Gül'ün, hem savcýlýk marifetiyle hem Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu hem de hangi birim gerekiyorsa o birimlerin araþtýrmasýyla netice alýnacaðýný ifade ettiðini aktaran Destici, Gül'ün, araþtýrma talimatýný vereceðini söylediðini kaydetti.

Bir basýn mensubunun ''Gelen bilgi tam olarak nedir-'' sorusu üzerine, Destici, bu bilgiyi þu anda basýnla paylaþmasýnýn, soruþturmanýn selameti açýsýndan mümkün olmadýðýný ifade ederek, ''Paylaþtýðýmýz anda bilgiler karartýlýyor. Baþka türlü çözümler alýnabiliyor. Onun için bunu inþallah yeri ve zamaný geldiðinde paylaþacaðým'' diye konuþtu.

Hiç kimsenin hakkýna tecavüz etmek, hiç kimseyi haksýz yere suçlamak ve itham altýnda býrakmak niyetinde olmadýklarýný belirten Destici, ''Bundan olabildiðince kaçýnýyoruz. Ama gerçek neyse de onun aydýnlatýlmasýný istiyoruz. Onun için de bu olay net araþtýrýlýp, somut olarak önümüze konduktan sonra sizinle paylaþýrýz'' dedi.

Öte yandan, Destici, görüþmede, kamuoyunda ''Þike Yasasý'' olarak adlandýrýlan ''Sporda Þiddet ve Düzensizliðin Önlenmesine Dair Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanunu'' veto etmesiyle ilgili olarak Cumhurbaþkaný Gül'e teþekkürlerini de sunduðunu ifade etti.