HAYDÝ OYUNA HAYDÝ KÝNGSTON TURNUVASINA

  Bu haber 29 KASIM 2011, SALI 15:13:29 eklenmitir.
Bellek ürünlerinde dünyanýn baðýmsýz lideri Kingston Technology Company Inc., Counter Strike tutkunlarýný oyuna davet ediyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek, online ve offline iki etaptan oluþan Kingston Trilogy Tour baþlýyor. Turnavanýn kayýtlarý, 14 Aralýk 2011 tarihine kadar www.anforamed.com adresinden yapýlabiliyor. Rusya, Ukrayna ve Türkiye'deki Counter Strike tutkunlarýnýn kendi takýmlarýný kurarak katýlabileceði yarýþmanýn galiplerine, toplam 12.500 ABD Dolarý deðerinde ödül daðýtýlacak.

Bellek ürünlerinde dünyanýn baðýmsýz lideri Kingston Technology Company Inc., Counter Strike tutkunlarýný oyuna davet ediyor. Türkiye, Rusya ve Ukrayna’nýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek, online ve offline iki etaptan oluþan Kingston Trilogy Tour baþlýyor. Turnavanýn kayýtlarý, 14 Aralýk 2011 tarihine kadar www.anforamed.com adresinden yapýlabiliyor. Rusya, Ukrayna ve Türkiye'deki Counter Strike tutkunlarýnýn kendi takýmlarýný kurarak katýlabileceði yarýþmanýn galiplerine, toplam 12.500 ABD Dolarý deðerinde ödül daðýtýlacak.

Turnuvanýn ilk aþamasý online olarak gerçekleþtirilecek, her ülkenin kazanan ilk 3 takýmýna toplam 7.500 ABD Dolarý deðerinde donaným ödülü verilecek. Turnuvanýn finalinde ise 3 ülkenin kazanan takýmý Ýstanbul’a gelerek birbirleriyle karþýlaþacak. Büyük finalin sonunda kazanan takým, 5.000 ABD Dolarý  tutarýnda ödülün sahibi olacak. Kingston Trilogy Tour, yarýþmacýlar için Ýstanbul gezisi de düzenleyecek.

 

 

ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ      

Online Turnuva Takvimi
28 Kasým - 14 Aralýk 2011       : Kayýt ve Duyuru
16-17-18 Aralýk 2011            : Rusya Karþýlaþmalarý
23-24-25 Aralýk 2011            : Ukrayna Karþýlaþmalarý
06-07-08 Aralýk 2011            : Türkiye Karþýlaþmalarý

Offline Turnuva Takvimi
03-04-05 Þubat 2012             : Final Karþýlaþmalarý

ÖDÜLLER

Online Ödüller
Her ülkenin 1. takýmý   : 5 adet 120GB Kingston HYPERX SSD
Her ülkenin 2. takýmý   : 5 adet 4GB 2133mhz HyperX Bellek
Her ülkenin 3. takýmý   : 5 adet 4GB 1600mhz HyperX Bellek

Offline Ödüller
1. Takým                : 3500 ABD Dolarý
2. Takým                : 1000 ABD Dolarý
3. Takým                :   500 ABD Dolarý

Detaylý bilgi ve kayýt için: www.anforamed.com

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com