ÝLKLER HER ZAMAN GÜZELDÝR

  Bu haber 29 KASIM 2011, SALI 10:54:41 eklenmitir.
Probil, Cisco Bulut Altyapý Çözümlerinin Türkiye’deki Ýlk Saðlayýcýsý Oldu.


Bilgisayar ve iletiþim teknolojileri sektörünün önde gelen þirketlerinden Probil, bulut hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla oluþturulan “Cisco Bulut Ýþ Ortaðý Programý” kapsamýnda, Türkiye’deki ilk Cisco Bulut Altyapý Saðlayýcýsý oldu. Bir NETAÞ sirketi olan Probil, böylelikle diðer bulut altyapý saðlayýcýlarý veya kurumlara, Cisco’nun bulut çözümleri tabanlý “bulut-hazýr” altyapý hizmetlerini satma ve uygulama yetkinliðine kavuþtu. Probil, Cisco Bulut Altyapý Ýþ Ortaðý olarak, Cisco’nun ve  teknoloji ortaklarýnýn güvenlik, að oluþturma, programlama, depolama ve sanallaþtýrma gibi çözümlerini sunacak.

 
Probil CTO’su Necmi Ön, Cisco Bulut Altyapý çözümlerinin Türkiye’deki ilk saðlayýcýsý olmaktan mutluluk duyduklarýný belirterek, “Hizmet, çözüm, entegrasyon ve ArGe yetkinliklerimizle, dünyada bu alandaki en iyi örnekleri de dikkate alarak, müþterilerimize  verimlilik saðlayan en uygun çözümleri tasarlýyor, kuruyor ve iþletiyoruz. Cisco’nun bu programýna dahil olmanýn,  yurtdýþý projelerimize de olumlu yansýmalarý olacaðýna inanýyoruz.” diye konuþtu.

Cisco Ýþ Ortaðý Programý, þirketlere, uçtan uca bulut çözümleri ve profesyonel hizmet uygulamalarý oluþturmalarý için gerekli yetkinlikleri saðlýyor. Bu program ayrýca, Cisco ve teknoloji ortaklarýnýn bulut çözümlerinin satýþý ve uygulamasýndaki becerilerini artýrmalarý amacýyla eðitimler de sunuyor.
 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI(BAHA)
   

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com