PÝÞKÝN HOLÝGAN

  Bu haber 09 ARALIK 2010, Persembe 11:04:41 eklenmitir.
Beþiktaþ-Bursa maçýndan önce çýkan olaylar yüzünden gözaltýna alýnan zanlýlarýn emniyete verdikleri ifadelerde, facebook’tan mesajlaþarak tedbirli geldikleri ve kavgadan sonra, stada girerek rahatça maçý izledikleri ortaya çýktý.

 

Beþiktaþ-Bursa maçýndan önce çýkan olaylar yüzünden gözaltýna alýnan zanlýlarýn emniyete verdikleri ifadelerde, facebook’tan mesajlaþarak tedbirli geldikleri ve kavgadan sonra, stada girerek rahatça maçý izledikleri ortaya çýktý.

7.5 yýl aradan sonra Ýstanbul’daki Beþiktaþ maçýna gelen Bursaspor taraftarlarýyla ev sahibi taraftarlar arasýnda yaþanan olaylardan sonra gözaltýna alýnan zanlýlarýn ifadelerinde olaylarýn tüm ayrýntýlarý gün ýþýðýna çýktý. Ýnönü Stadý’nýn etrafýný savaþ alanýna çeviren holiganlarýn, Ýstanbul Emniyeti’nde alýnan ifadelerinde olay yerine hazýrlýklý geldikleri ve Bursaspor taraftarýyla çatýþacaklarýný bildikleri ortaya çýktý.

Zanlýlardan Ömer T., verdiði ifadede, facebook’un da içinde yer aldýðý bazý internet sitelerinde maçtan önce olay çýkabileceði mesajlarýný paylaþtýklarý anlattý. Ömer T. özetle þöyle dedi:

“Kutsal Damacana filminde kullanýlan bir plastik copu arabamýn bagajýna koyarak hazýrlýk yaptým. Stada giderken, radyodan Bursaspor taraftarýnýn birkaç Beþiktaþlýyý yaraladýðý haberini dinledim. Plastik copu üzerime görünmeyecek þekilde belime saklayarak kýz arkadaþýmla buluþmak üzere Ýnönü Stadý’na gittim. Bu sýrada otobüslerinden inen Bursasporlularla karþýlaþtýk. Karþýlýklý sözlü sataþmalar baþladý. Ýki taraf birbirlerine taþla ve bira þiþeleriyle saldýrmaya baþladý. Beþiktaþ taraftarlarýnýn arasýna girdim. Polis bariyerini aþarak Bursasporlularýn bulunduðu misafir tribününün önüne geldik. Burada yumruk ve tekmelerle saldýrdýk. Ben de darbe alýnca güvenlik amacýyla yanýmdaki plastik copu çýkartým rastgele salladým. Bir Beþiktaþ taraftarýnýn elinde satýr gördüm. Bu þahsý tanýmýyorum. Polisin biber gazý kullanmasýndan sonra olay yerinden uzaklaþtým. Daha sonra içeri girerek maçý izledim”.

Maçtan sonra tribün lideri Alen Markaryan’ý yattýðý hastanede ziyarete gittiðini belirten Ömer T., Asayiþ þubeden “Lokman” isimli polis memurunun kendisini arayýp, olay görüntülerinde bulunduðunu söylediðini, bunun üzerine kendi isteði ile þubeye giderek gözaltýna alýndýðýný da belirtti.

Zanlý Ümit Y. ifadesinde, “Stadýn önünde Bursa taraftarýyla karþýlaþtýk. Sözlü sataþmalarýn ardýndan polis barikatýný aþarak saldýrdýk. Merdiven üzerinde bulunan bir Bursa taraftarýný defalarca yumrukladým. Elimde kesici alet yoktu. Polisin biber gazý sýkmasýnýndan sonra kombine bileti ile maçý izleyip eve gittim” dedi.

Koyu bir Beþiktaþ taraftarý Emre Ç. ise þu ifadeyi verdi: “Stada geldiðinde taraftarlarýn misafir takým tribününe koþtuðunu gördüm. Ben de olay yerine gittim. Aramýzda sözlü sataþma baþladý. Bir anda polis bariyeri yýkýldý. Mecburen olayýn içinde kaldým. Tekme ve yumruklarla birbirimize saldýrdýk. Yaralama kastým yoktu. Daha sonda polis biber gazý sýktý. Oradan uzaklaþýp eski açýkta maça girdim”.

Bu arada, tutuklanan zanlýlar Ýbrahim A. ile Onur K.; Asayiþ Þubesi Cinayet Büro Amirliði’ndeki sorgu sýrasýnda “susma hakkýný” kullandý. Zanlýlar, fotoðraflardaki kiþilerin kendilerini olmadýðýný iddia etti. Ancak, savcýlýk tarafýndan sorgulanan Onur K., elinde satýr bulunduðunu doðruladý. Onur K., “Satýrý elimde tutuyordum, ancak kimseye vurmadým” dedi.

Milliyet’e bilgi veren emniyet yetkilileri, kamuoyunda büyük yanký bulan olayýn sadece bir dakika içinde gerçekleþtiðini kaydetti. Polisin aldýðý güvenlik önlemlerine karþýn ifadelere yansýdýðý gibi stadýn misafir takýma býrakýlan tribünü önünde karþýlaþan iki taraftar grubunun “anlýk” zaman içinde birbirlerine girdiðine dikkat çeken emniyet yetkilileri, güvenlik önlemi için yaklaþýk 2 bin 200 polisin görev yaptýðýný yineledi.

Öte yandan, olaylar sýrasýnda kameralarca elindeki býçakla görüntülendikten sonra aranmaya baþlanan ve dün avukatýyla Sultanahmet’teki Ýstanbul Adliyesine gelen Tuncer G. “býçakla yaralama” suçlamasýyla sevk edildiði nöbetçi mahkemece tutuklandý.

 

 

 

 

 

 

 

GAFFUR KARPUZLAR