GEZENZÝ KOLAYLIK SAÐLIYOR

  Bu haber 27 KASIM 2011, Pazar 13:34:12 eklenmitir.
Gezenzi ile en yakýn Grupanya fýrsatlarý cebinizde...


Türkiye’nin ilk lokasyon tabanlý sosyal paylaþým sitesi Gezenzi ile alýþveriþten, eðlenceye önemli markalara ait indirim fýrsatlarý artýk kullanýcýlarýn parmaðýnýn ucuna geliyor, Gezenzi kullanýcýlarý hayata iz býrakmakla kalmýyor, iz býraktýkça daha çok kazanýyor!

Türkiye’nin lider iletiþim ve teknoloji þirketi Turkcell’in ücretsiz sosyal paylaþým sitesi Gezenzi yenilendi. Gezenzi üyeleri bundan böyle hayata “iz” býrakmakla kalmayacak, yakýnlarýndaki kampanya ve Grupanya indirimlerinden anýnda haberdar olacak, dilerlerse sunulan teklifleri Gezenzi üzerinden satýn alabilecek.
Türkiye’nin ilk lokasyon tabanlý sosyal paylaþým sitesi Gezenzi’ye hiçbir ücret ödemeden üye olan kullanýcýlar, konuma özel alýþveriþ fýrsatlarýna ister Gezenzi.com üzerinden ister Gezenzi iPhone uygulamasýndan ulaþabiliyor. Gezenzi üyeleri, onlarca Gezenzi mekânýnda “iz býrakarak” indirimler kazanýyor.
Gezenzi’den Grupanya ile fýrsat yaðmuru
Grupanya ile yapýlan iþbirliði sayesinde önemli markalara ait pek çok avantajlý alýþveriþ fýrsatý cebe geliyor. Böylece Türkiye’de ilk kez Gezenzi kullanýcýlarý, Grupanya fýrsatlarýný lokasyon bazlý olarak keþfedip  kredi kartýna ihtiyaç olmaksýzýn Turkcell Mobil Ödeme ile satýn alabiliyor. Grupanya, her gün güncellenen zengin tekliflerine ek olarak Gezenzi’ye özel teklifler de saðlayacak.  Gezenzi fýrsatlarýný iPhone uygulamasýnýn yaný sýra mekanlarda bulunan Gezenzi posterlerinin üzerinde her mekana özel oluþturulan anahtar kelimeyi SMS ile 6060’a  ücretsiz göndererek yakalamak da mümkün.
Turkcell Genel Müdür Yardýmcýsý Cenk Bayrakdar konuyla ilgili olarak, “Türkiye’nin ilk lokasyon tabahlý sosyal paylaþým platformu olan Gezenzi, yeni özellikleriyle de ilklere imza atmaya devam ediyor. Gezenzi ile  “Ne Yesem/Ne Ýçsem?”, “Ne Yapsam/Ne Etsem?”, “Ne alsam/Ne Seçsem?”, “Etrafta Kim Var Kim Yok?” sorularýna yanýt bulmak artýk çok daha kolay. Artýk Gezenzi kullanýcýlarý, önde gelen markalarýnýn yaný sýra Türkiye’de ilk defa Grupanya fýrsatlarýný lokasyon bazlý olarak keþfedebilecek, Turkcell Mobil Ödeme kolaylýðýyla satýn alabilecek. Ayrýca yine Türkiye’de ilk olan SMS ile iz býrakma ve fýrsat yakalama kurgusu ile geniþ kitlelerin de Gezenzi fýrsatlarýndan yararlanmasýný saðlýyoruz. Gezenzi kullanýcýlarý hayata iz býrakmakla kalmayacak, iz býraktýkça daha çok kazanacak. ‘Hayat izleri paylaþtýkça güzel’ diyor ve herkesi Gezenzi ile parmaklarýnýn ucuna gelen fýrsatlarý deðerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com