FUJÝTSU GELECEÐÝ TANITTI

  Bu haber 22 KASIM 2011, SALI 05:22:16 eklenmitir.
9 - 10 Kasým tarihlerinde Münih'te gerçekleþen Fujitsu Forum'da Fujitsu'nun her ölçekten kurumun uygun maliyetler ve tam destekle bulut platformlarýna geçmesini saðlayacak çözümleri tanýtýldý.

9 - 10 Kasým tarihlerinde Münih'te gerçekleþen Fujitsu Forum'da Fujitsu'nun her ölçekten kurumun uygun maliyetler ve tam destekle bulut platformlarýna geçmesini saðlayacak çözümleri tanýtýldý.

Etkinlikte öne çýkan çözümler Fujitsu Ýþ Çözümleri Maðazasý, SAP HANA için çok düðümlü (multi-node) ortam, Dinamik Altyapý Bloklarý, SAP çözümleri için FlexFrame Compact ve Android Tablet PC oldu.
 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com