ELECTRO WORD'E BAÞARI ÖDÜLÜ

  Bu haber 20 KASIM 2011, Pazar 08:34:35 eklenmitir.
Electro World Türkiye, sosyal medya üzerinden gerçekleþtirdiði interaktif ''Çýlgýn Teklif'' dijital kampanyasýyla pazarlama iletiþimi alanýnda Baþarý Ödülüne layýk görüldü.

Electro World Türkiye, sosyal medya üzerinden gerçekleþtirdiði interaktif ''Çýlgýn Teklif'' dijital kampanyasýyla pazarlama iletiþimi alanýnda Baþarý Ödülüne layýk görüldü.

Lider teknoloji firmasý Electro World Türkiye, sosyal medya üzerinden gerçekleþtirdiði interaktif ''Çýlgýn Teklif'' dijital kampanyasýyla pazarlama iletiþimi alanýnda Baþarý Ödülüne layýk görüldü.

Electro World Türkiye'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, þirket, Digital Age dergisi tarafýndan bu yýl ikincisi düzenlenen, 345 projenin yarýþtýðý, en yaratýcý dijital pazarlama fikirlerinin ve stratejilerinin ödüllendirildiði ''Digital Age Yaratýcýlýk Ödülleri''nde ''En yaratýcý dijital merkezli entegre kampanyasý'' kategorisinde Baþarý Ödülünü aldý.

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com