iPHONE 4S KAFAYI YEDÝRÝYOR

  Bu haber 20 KASIM 2011, Pazar 08:26:16 eklenmitir.
Batarya sorunu nedeniyle kullanýcýlarýndan yoðun þikayet alan iPhone 4S'lerde þimdi de iki yeni sorun daha ortaya çýktý.

Batarya sorunu nedeniyle kullanýcýlarýndan yoðun þikayet alan iPhone 4S'lerde þimdi de iki yeni sorun daha ortaya çýktý.

Pilin çabuk tükenmesi, kameranýn donaným düðmesiyle fotoðraf ve videolarý ters çekmesi gibi sorunlarýn ardýndan iPhone 4S, iki sorunla daha gündemde.

Bu sorunlardan ilkine göre bazý kullanýcýlar, iPhone 4S'lerinde Apple kulaklýklarýyla yaptýðý görüþmelerde devamlý bir yankýlanma sorunundan ve farklý ses sorunlarýndan þikayetçiler. Kullanýcýlar, ayný sorunun hoparlörden konuþurken de meydana geldiðini söylüyorlar. Bazýlarýna göre iOS 5.0.1 ile sorun düzelmiþken, bazý dertli kullanýcýlara göre güncelleme, iþleri daha da kötüye götürmüþ.

Apple'dan ikinci deðiþim telefonunu alan bir Cnet okuru Diana Phillips, üçüncü iPhone 4S'ini alana dek yankýlanma ve kulaklýkla konuþurken birçok sorun yaþadýðýný söylüyor. Bu sorunlar Philips'in son iPhone 4S'inde düzelmiþ, ancak bu kez bir kiþiyi aradýðýnda hoparlör düðmesinin kendiliðinden basýldýðýýný, karþýdaki kiþinin kendisini duyamadýðýný söylüyor.

Philips'in yaþadýðý sorunlara çözüm olarak kullanýcýlar, hoparlörü açýp kapatmak, kulaklýðý çýkartýp takmak gibi çözümler öneriyorlar. Bu sorun belki de bir sonraki iOS güncellemesinde giderilecek, ancak iPhone 4S yepyeni bir sorunla daha karþý karþýya.

Cnet'in haberine göre CDMA tabanlý Verizon ve Sprint kullanýcýlarý dahil bazý kullanýcýlar, SIM kartý hatalarýyla karþýlaþýyorlar.

iPhone 4S'i alýr almaz SIM kartý hatasýyla karþýlaþan bir kullanýcý, telefonunun birkaç dakika sonra normalden fazla ýsýndýðýný ve bozuk SIM kartý hatasý verdiðini söylüyor.

Bir baþka kullanýcý ise SIM kartý takýlýyken telefonu etkinleþtirememekten yakýnýyor. SIM kartýný çýkardýktan sonra telefonunu etkinleþtiren kullanýcý, SIM'i geri taktýðý anda telefonu etkinleþtirmesi gerektiði mesajýný alýyormuþ.

Bazý kullanýcýlara göre telefonu yeniden baþlatmak sorunu çözüyor, ancak bazý kullanýcýlar sorunun tekrar yaþandýðýný söylüyor.

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com