ÝSTANBUL'DA 'SWEGON AIR ACADEMY' RÜZGARI ESTÝ

  Bu haber 15 KASIM 2011, SALI 12:12:41 eklenmitir.
Dünyanýn dört bir yanýnda iklimlendirme üzerine araþtýrmalar yaparak her ay farklý ülkelerde seminer gerçekleþtiren Swegon Air Academy’nin son duraðý Türkiye oldu.


Dünyanýn dört bir yanýnda iklimlendirme üzerine araþtýrmalar yaparak her ay farklý ülkelerde seminer gerçekleþtiren Swegon Air Academy’nin son duraðý Türkiye oldu.

Ýþletmeleri kusursuzlaþtýrarak maliyetleri azaltan çözümlerin vurgulandýðý seminerde, Türkiye’de giderek yaygýnlaþan yüksek binalarýn tasarým ve havalandýrma sistemleri ele alýndý.

Akcor Havalandýrma Sistemleri organizasyonunda düzenlenen Swegon Air Academy, “Yüksek Binalarda Tasarým ve Havalandýrma” temasý ile 15 Kasým 2011’de Ýstanbul Point Otel The Barbaros’ta gerçekleþtirildi.

Swegon Air Academy semineri, dünya iklimlendirme ve enerji profesyonellerinin buluþma noktasý oldu.

Yoðun ilgi gören ve enerji sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren ‘ Swegon Air Academy’  seminerinde iklimlendirme ve enerji profesyonelleri konuþmalar gerçekleþtirdi.
 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK