FLAÞ...SÝVAS’TA SENDÝKA AÐALIÐI MI ALMIÞ YÜRÜMÜÞ?

  Bu haber 08 ARALIK 2010, Carsamba 00:51:04 eklenmitir.
(ÝGD) Numune Hastanesinde neler oluyor? Mülki Amir ve Yöneticileri göz yumuyor, seyirci mi kalýyor?

Numune hastanesinin Ameliyathanesinde Devlet Memuru olarak görevli Memur–Sen Konfederasyonuna baðlý Sivas Saðlýk Sen Yöneticisi Saðlýk memuru Ömer KARAKUÞ  ile yine ayný sendikanýn yaný Memur–Sen Konfederasyonuna baðlý Sivas Saðlýk Sen Þubesi eski yöneticisi Baþkan Adayý Oðuzhan ALTIKAT isimli iki saðlýk personeli mesai saatleri içerisinde devlet memurluðuna yakýþmayacak þekilde yumruklaþmaya varan kavgalarýný ameliyathane personelinin hayretler içerisinde izlerken, güvenlik görevlileri olayý zor zapt ettiði edinilen bilgiler arasýnda.

 

Olayýn geliþme sebebi;

 

Ömer KARAKUÞ isimli saðlýk memuruna 09.02.2009 tarihinde alýnan Sivas Valilik onayýnda perfüzyonist eðitimi için çeþitli tarihlerde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisine bilgi ve becerisini geliþtirmek üzere Sivas Valiliðinden müsaade, olur alýnmýþ ancak bu tarihten itibaren alýnan izinde çeþitli tarihler arasýnda izin verilmesine raðmen Numune hastanesindeki görevine gelmediði yaklaþýk bir yýl sonra bilgi iþlemdeki imza kayýtlarýndan ortaya çýktýðý öne sürülüyor.

 

Numune Hastanesi Baþhekimlik olaya soruþturma açmadan sadece Ömer KARAKUÞ’u sözlü olarak ikaz ettiði, bu tarihten itibaren de sadece hastanede kart basmak suretiyle yine iþe gelmediði bazý hastane kaynaklarýndan edinilen bilgilere göre ortaya çýkarken, bazý hastane çalýþanlarýnýn iadelerine göre ise de  “resmen sendika aðalýðý yapýlýyor” servisteki çalýþtýðý arkadaþlarý tarafýndan konuþulunca ve saðlýk müdürlüðüne bildirilen ameliyathane çalýþanlarý listesinde Ömer KARAKUÞ’un ismi geçmeyince riskli birimlerden döner alamayacaðýný öðrenmesi üzerine Oðuzhan ALTIKAT’la laf dalaþý baþlamýþ, tartýþma yumruklaþmaya kadar bu nedenden dolayý gittiði öne sürülüyor.

 

Ameliyathane çalýþanlarýnýn, sorumlusunun ve bir baþhemþire yardýmcýsýnýn huzurunda meydana gelen bu çirkin olay çok düþündürücüdür. Bazý hastane çalýþanlarý ve görgü þahitlerinin ifadesine göre, “hastalarýmýzý emanet ettiðimiz personelin durumu içler acýsý hale gelmiþ, taviz tavizi doðurmuþtur. Daha fazla taviz vermeden ve hastanenin selameti açýsýndan yetkililer duruma el koymalýdýr” dedikleri ifade ediliyor.

 

Þimdi ise bizler kamu adýna görev yapan Ýnternet Gazeteciler Derneði olarak baþta Numune hastanesi Baþhekimliði görevini vekâleten yürüten Dr. Ruhiye Cevit’in bu konuyu niye görmemezlikten geldiði niye sessiz kaldýðýna bir anlam verilemediði gibi siyasi bir kayýrmacýlýðýn söz konusu olduðu ifade edilirken, Memur–Sen Konfederasyonuna baðlý Sivas Saðlýk Sen Temsilcisi Efe Zileli’nin, Sivas Ýl Saðlýk Müdürü Vakkas Özmercan’ýn ve Sivas Valisi Ali Kolat’ýn ülke kamuoyun karþýsýnda bu ve benzeri olumsuzluklarýn yaþanmasý nedeniyle bir mülki amir ve yönetici olarak tarafsýzlýklarýný yitirmelerine sebebiyet verdikleri konuþulurken,  bu çirkin geliþmeler ve iddialar ile ilgili açýklamalar yapýlmalarý bekleniyor. 

 

 

Kaynak: Ýnternet Gazeteciler Derneði