FUJÝTSU KOBÝLERÝN EN BÜYÜK DOSTU

  Bu haber 12 KASIM 2011, Cumartesi 04:21:25 eklenmitir.
Fujitsu, KOBÝ'lerin tüm ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarladýðý ETERNUS DX60 S2 ürününü daðýtým kanalý üzerinden sunduðu promosyon paketleriyle destekliyor.

Fujitsu, KOBÝ'lerin tüm ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere tasarladýðý ETERNUS DX60 S2 ürününü daðýtým kanalý üzerinden sunduðu promosyon paketleriyle destekliyor.

Kullanýmý kolay, yüksek performanslý ve uygun maliyetli ETERNUS DX60 S2, veri depolama sistemi için yapýlan kanal promosyonlarý kapsamýnda çevrimiçi yapýlandýrma ve kanal montajý gibi uygulamalar yer alýyor.

 

Dünyanýn lider biliþim firmalarýndan Fujitsu, kanal ortaklarýný baþlangýç seviyesi disk depolama sistemleri ve oldukça avantajlý bir promosyon paketiyle destekliyor. Yeni Fujitsu veri depolama sistemi ETERNUS DX60 S2, KOBÝ'lerin sürekli artan veri yönetimi ihtiyaçlarýný karþýlarken, uygun maliyetiyle de dikkat çekiyor. Ýndirilmesi, konfigürasyonu, çalýþtýrýlmasý ve bakýmý kolay olan ETERNUS DX60 S2 KOBÝ'lerin sürekli artan önemli verileri uygun maliyetlerle depolamaya çalýþmaya yönelik sýkýntýlarý ortadan kaldýrýyor.

Kanala özel fiyatla verilecek ürünün teslimat süresi de kýsalýyor

ETERNUS DX60 S2'nin satýþý Fujitsu'nun geniþ kanal aðý üzerinden gerçekleþecek. Fujitsu ayný zamanda, özel eðitimler, demo sistem programlarý gibi uygulamalarla da ETERNUS DX60 S2'nin satýþýný destekleyecek. Ýþ ortaklarýna sipariþe göre kurulum kabiliyeti kazandýracak olan Fujitsu, bu sayede kanal fiyatlandýrmasýný optimize edecek ve teslimat sürelerini kýsaltacak. Ürün fiyatlarý ülkeye ve konfigürasyona göre deðiþecek.

KOBÝ'lere kanal üzerinden özel promosyonlar

KOBÝ'lere uygun maliyetli, tam çözüm sunan Fujitsu ETERNUS DX60 S2 modelleri, Fujitsu SELECT kanal iþ ortaklarýna yönelik kanal promosyonlarý, yeni iþ ortaklarýna yönelik satýþ desteði gibi faaliyetlerde kullanýlacak. Fujitsu globaldeki uygulamalarda çevrimiçi yapýlandýrma ve kanal montajý sayesinde 10 günlük teslimat süresi 24 - 48 saate düþecek. Bu teslimat süreleri þu an için Fujitsu globalde geçerli olacak. Teslimat sürelerindeki bu deðiþikliðin önümüzdeki dönemde Türkiye'de de uygulamaya alýnmasý bekleniyor.

Fujitsu Türkiye Teknoloji Satýþ Direktörü Burak Çetinay þunlarý söyledi:

"Fujitsu olarak ürün ve hizmetlerimizle, müþterilerimizin ihtiyaçlarýný en hýzlý ve etkin þekilde karþýlamaya odaklanýyoruz. ETERNUS DX60 S2'yi de, KOBÝ'lerin tüm veri depolama ihtiyaçlarýný karþýlayan bir ürün olarak konumladýk.

Hedefimiz KOBÝ'lerimize avantajlý çözümler sunmak

Fujitsu'nun iþ ortaklarý programý kapsamýndaki uygulamalar ile ürünlerin kurumlara hýzla ulaþmasýný saðladýklarýný belirten Çetinay sözlerine þöyle devam etti:

"KOBÝ'lerin ihtiyaçlarýný anlýyor ve onlara her alanda destek olmak için çalýþýyoruz. Bu doðrultuda, ayný uygulamayý Türkiye'de de gerçekleþtirmek için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ülkemizin kalkýnmasýnda lokomotif görevi üstlenen ve ülke ekonomisinin çok büyük bir yüzdesini oluþturan KOBÝ'lerimizin de en yeni teknolojilere kolayca ulaþabilmelerini istiyor ve bunun için çalýþmalarýmýza sürdürüyoruz."

Merkezi veri yönetimini konsolide etmek, merkezleþtirmek ve þubeler için güvenli bir depolama ortamýný garantilemek isteyen KOBÝ'ler için özel olarak tasarlanan ETERNUS DX60 S2, BT operasyonlarýný da tümüyle destekliyor. Buna kritik uygulamalar ve veri tabanlarý, sanal sunucular ve iþletmelerin veri depolarý da dâhildir.

 

DVD kalitesinde 72.000 saatlik canlý yayýn kaydý hayal deðil

ETERNUS DX60 S2'nin depolama kapasitesi 72 TB'a kadar geniþleyebiliyor. Baþlangýç seviyesi, ekonomik bir model olan ürünün bu özelliði DVD kalitesinde 72.000 saatlik canlý televizyon kaydý yapabilmeyi mümkün kýlýyor. ETERNUS DX60 S2'nin baþarýsýnýn arkasýnda kusursuz entegrasyon özellikleri ve iþletmelerin operasyonlarýný ve büyümelerini destekleyen özellikler bulunuyor.

Veri depolamada 40 yýlý aþan deneyim

Fujitsu'nun depo geliþtirme alanýndaki 40 yýlý aþkýn deneyiminin yaný sýra sistemin uyumlu mimarisi ve ayný biçimdeki yönetim yazýlýmlarý bulunuyor. Sürekli deðiþen ihtiyaçlara uyum saðlayan ETERNUS DX60 S2, 24 RAID disk sürücüsüne kadar da geniþliyor. Fibre Channel'a ek olarak iSCSI ve SAS üzerinden baðlantýlar ile host eklentinin de geniþlemesi mevcut BT kaynaklarýna yapýlan yatýrýmlarý maksimize ediyor.

Depolamak hem kolay hem daha hýzlý

KOBÝ'lerin çoðunlukla gözünü korkutan depo yönetimi, Fujitsu'nun ETERNUS SF Express yönetim yazýlýmý sayesinde basit ve anlaþýlmasý kolaydýr. Bu yazýlýma tüm ETERNUS DX60 S2 sistemleriyle ücretsiz olarak sahip olunabiliyor. Yazýlým, depolama altyapýlarýnýn kurulum, konfigürasyon ve bakým süreçlerinin operasyonel verimliliðini artýrýyor. Mevcut BT altyapýlarýyla entegre olabilmesi sayesinde ETERNUS sistemlerinde iþler daha hýzlý tamamlanabiliyor. Bu sayede yönetim süresi ve emeði azalýyor.

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI(BAHA)

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.