F-16'LAR MÝLLÝ OLUYOR

  Bu haber 09 KASIM 2011, Carsamba 01:54:48 eklenmitir.
Türkiye, F-16’larýn bilgisayar sistemine tam hakimiyet sayesinde Türk malý parçalar ve silahlarý bu uçaklarda kullanabilecek. Baþka ülkelerin F-16’larýný modernize ederek para kazanabilecek.

Türkiye, F-16’larýn bilgisayar sistemine tam hakimiyet sayesinde Türk malý parçalar ve silahlarý bu uçaklarda kullanabilecek. Baþka ülkelerin F-16’larýný modernize ederek para kazanabilecek.

ABD merkezli Lockheed Martin firmasý tarafýndan üretilen ve tüm dünyada savaþ uçaklarýnda standart olarak kabul edilen F-16’lar için Türkiye’nin yýllardýr talep ettiði “kaynak kodlarý” sonunda geliyor. F-16’nýn uçuþ sistemi ve silahlarýný tamamen kontrol eden bilgisayar programý Amerika’nýn tekelindeydi. Þimdiye kadar 4 bin 200 adet üretilen ve dünyada ABD ve Ýsrail dahil 26 ülke tarafýndan aktif olarak kullanýlan savaþ uçaklarýndaki bu kýsýtlama nedeniyle, hava kuvvetlerinde F-16 bulunan ülkeler, bu uçaklarý modernize etmek istediklerinde mutlaka ABD’ye baþvurmak zorunda kalýyor, kendi fabrikalarýnda ürettikleri bombalarý, füzeleri ya da parçalarý da F-16’nýn bilgisayar sistemi bunlarý tanýmadýðý için kullanamýyordu. Ýþte bu kýsýtlama artýk Türk Hava Kuvvetleri için geçerli olmayacak. ABD’den tanesi 60 milyon dolara yeni sipariþ edilen 30 F-16C uçaðýyla birlikte envanterinde yaklaþýk 250 F-16 bulunan Türk ordusu bu alanda ABD ile birlikte dünyanýn en büyük F-16 filosuna sahip ülkesi oldu.

2.9 milyar $’lýk anlaþma

Ankara ile Washington arasýnda imzalanan modernizasyon anlaþmasý uyarýnca Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 213 adet F-16 savaþ uçaðý tanesi 5.2 milyon dolardan modernize edilecek. Toplam boyutu 2.9 milyar dolara ulaþan bu anlaþmanýn en önemli maddesi ise ABD’nin dünyada ilk kez F-16’larýn kaynak kodunu Türkiye’ye vermeyi kabul etmesi oldu. Türkiye, Türk mühendislerin TAI’de bir F-16 sistem yazýlýmýný baþarýyla geliþtirmesinin ardýndan Washington’a uçaklarda bu sistemi kullanma isteðini iletmiþti. Obama yönetimi de bu talebe sýcak baktý ve ABD’n bu jesti sayesinde ASELSAN tarafýndan üretilen silah sistemlerinin F-16’larda kullanýlmasýnýn yolu açýlmýþ oldu. Türkiye, dünyada F-16 modernizasyonunda ABD’nin tekelini de bu sayede kýrmýþ olacak. Pakistan’ýn kullandýðý eski model F-16 uçaklarýnýn modernizasyonunu Türkiye üstleniyor.

Savaþan Þahin

- Üretici: Lockheed Martin

- Ýlk Uçuþ: 2 Þubat 1974

- Hizmete Giriþ: 17 Aðustos 1978

- Mürettebat: 1-2 Motor: Tek l Uzunluk 14,8 m l Yükseklik 4,8 m

- Týrmanma Hýzý: 254 m (834 ft) /sn l Servis Tavaný: 15.240 m (50.000 ft)

- Menzil: 1.000 km l Hýzý: 2175 km/sn (2.05 mach, 12 bin metrede)

3 SORUDA KAYNAK KODU

Kaynak kodu nedir?

- Nasýl Microsoft, ürettiði Windows yazýlýmýnýn kaynak kodlarýný baþka biri kendi bilgisi dýþýnda deðiþtirmesin diye dünyada kimseyle paylaþmýyorsa, Amerikan ordusu da F-16’larýn kendi bilgileri dýþýnda modifiye edilmesini engellemek için bu uçaklarýn yazýlýmlarýnýn kodlarýný kimseyle paylaþmýyor. F-16 kullanan ülkeler bu uçaklarý yenilemek istediklerinde ABD de kaynak kodu elinde olduðu için para kazanýyor. Kaynak kodu olmadan uçaðýn uçuþ sistemine, silah sistemlerine eriþim mümkün deðil. F-16’nýn fýrlattýðý füzelerin aynýsýný dahi üretseniz, uçaklar bunlarý tanýmayacaðý için kullanamazsýnýz. Sadece Amerikan yapýmý silahlarý kullanabilirsiniz.

Neden gizli tutulur?

- Eðer düþman bir ülke bu kodlarý eline geçirse ABD üretimi bu uçaklarýn sistem teknolojisine tamamen eriþmiþ olur.

Kaynak kodla ne yapýlamaz?

- Kaynak kodu uçaðý kapatmaya yaramaz. Uçaðý hiçbir þekilde uzaktan kontrol etmeye olanak vermez. Baþka ülkelere ait hava kuvvetlerini uçuþ bilgisayarýnda düþman-dost olarak tanýmlamaya yarayan sistemden farklýdýr. Bu “object code” ile ayarlanabilir.

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com