BU ALTERNATÝF ÝYÝ DEÐERLENDÝRÝLMELÝ

  Bu haber 08 KASIM 2011, SALI 02:29:51 eklenmitir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, sodyum sorhidrürlü yakýt pilli aracýn da test sürüþünü yapmasýnýn ardýndan, borun otomotiv sanayiinde de kullanýlabileceðini söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, sodyum sorhidrürlü yakýt pilli aracýn da test sürüþünü yapmasýnýn ardýndan, borun otomotiv sanayiinde de kullanýlabileceðini söyledi.

Ergün, “Yapýlan araþtýrmalar bor kullanýlan yakýt pillerinin mevcut pillere nazaran birçok avantajý olduðunu gösteriyor” þeklinde konuþtu.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 70’inden fazlasýna sahip olan Türkiye’de, bor üzerine tamamlanan ve devam eden projelerin çýtasý, borla çalýþan otomobilin test edilmesiyle yükseldi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) ve Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü bünyesinde yürütülen projeye toplam 334 proje baþvurusu yapýlýrken, 101’i tamamlandý. Bu kapsamda projelendirilen sodyum borhidrürlü yakýt pilli aracýn da test sürüþünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün gerçekleþtirdi. Sodyum borhidrür yakýt pilli araç projesi 2009 yýlý aralýk ayýnda Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü (BOREN) desteðiyle TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi’nde (MAM) baþladý. Proje kapsamýnda araç üzerine entegre borhidrürden hidrojen üreten sistem geliþtirildi ve yine araç üzerinde bulunan yakýt piline beslenerek aracý sürmek için gerekli enerji üretildi. Nihat Ergün, hammaddesi bor olan yakýt pilleriyle çalýþan araçlar konusunda Türkiye’de önemli çalýþmalar yapýldýðýný belirterek, þunlarý söyledi: “Dünya bor rezervinin yüzde 70’inin ülkemizde bulunmasý bu alandaki çalýþmalarýmýza ayrý bir anlam katýyor. Yapýlan araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri, cam, seramik, tarým ve çimento gibi sektörlerde kullanýlan bor elementinin, otomotiv sanayisinde de etkili kullanýlabileceðini gösteriyor.


Bor pilin avantajý var
Elektrikli araçlarda kullanýlan lityum iyon pillerin araç içerisinde fazla yer kapladýðýný, hacmine göre düþük verimde enerji saðladýðýný belirten Ergün, þöyle konuþtu: “Yapýlan araþtýrmalar bor kullanýlan yakýt pillerinin mevcut pillere nazaran birçok avantajý olduðunu gösteriyor. Bor içerikli pillerdeki verimliliðin oldukça yüksek deðerlerde olmasý, elektrik üretim sürecinde hareketli hiçbir parça bulunmamasý nedeniyle gayet sessiz çalýþmasý, düþük hacimli ve uzun ömürlü olmasý ve motorlardaki gaz emisyonlarýnýn da oldukça düþük olmasý diðer pillere  göre bor yakýtlý pillerin önemli avantajlarý arasýndadýr.”
Performanstan memnunum        
Bu çerçevede, bor içerikli yakýt pilleri geliþtirilmesi amacýyla, TÜBÝTAK ve Ulusal Bor Araþtýrma Enstitüsü bünyesinde bir proje yürütüldüðüne iþaret eden Ergün, söz konusu proje çalýþmalarý sonucu yapýlan testlerde gayet olumlu ve güzel sonuçlar alýndýðýný söyledi. Ergün, kendisinin de bor içerikli pil ile çalýþan otomobille yaptýðý test sürüþünde aracýn performansýndan memnun kaldýðýný ifade etti.

900 milyon ton bor rezervi var

ULUSAL Bor Araþtýrma Enstitüsü (BOREN) verilerine göre, dünya rezervinin  yüzde 70’inden fazlasýna sahip olan Türkiye’de yaklaþýk 900 milyon ton bor  rezervi tespit edildi. Tarým, ahþap, selülozik izolasyon, çimento, yakýt, enerji alanýnda  kullanýmý için 101’i tamamlanmýþ, 43’ü devam eden, 24’ü deðerlendirme ve 1’i  onaylanýp sözleþme aþamasýnda olan projeyle birlikte toplam 334 çalýþma bulunan borla ilgili en son “Doðrudan Sodyum Bor Hidrürlü Yakýt Pili Üretimi ve Entegrasyonu”yla ilgili Türk Patent Enstitüsü’nden patent de alýndý.

Türk Silahlý Kuvvetleri arazide daha hafif olan bor yakýtlý pile geçebilir

BAKAN Nihat Ergün, bor içerikli yakýt pillerinin, farklý bir alternatif olarak karþýmýzda durduðunu ifade ederek, þu deðerlendirmeyi yaptý: “Yerli otomobil üretimi için giriþimde bulunacaklarýn üretim aþamasýnda bu konuya yönelik de ARGE çalýþmalarý yapmalarý gerekiyor. Geliþtirilecek bu  piller sadece otomotiv sanayinde deðil, savunma sanayinde de kullanýlabilir. Özellikle, Türk Silahlý Kuvvetlerinin arazide kullandýklarý aðýr bataryalar yerine daha hafif ve daha fazla enerji veren bu pillerin kullanýlmasý mümkündür. Bu alana yönelik yapýlan tüm çalýþmalardan amacýmýz Türkiye’yi, teknolojiyi takip eden deðil, belirleyen bir ülke haline getirmektir. Kendi potansiyelimizi açýða çýkaracak bu tür yenilikçi projeler, bizim için son derece deðerlidir, anlamlýdýr. Bakanlýk olarak her zaman teknolojik geliþmenin, araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinin ve de yüksek katma deðer oluþturan projelerin destekçisi olduðumuzu da hatýrlatmak istiyorum.”

Tamamen yerli yapýldý menzili 100 kilometre

SODYUM Borhidrür Yakýt Pilli Aracýn projesi kapsamýnda araca uygun yakýt depolama, gaz yýkama, hidrojen üretim reaktörünün tasarýmý ve üretim katalizörlerinin sentezi yapýldý. 3 dakika içinde tam kapasitede gaz üretimine baþlayan sistemde, üretilen gaz 3 kW’lýk yakýt pilini çalýþtýrabiliyor. Tamamen yerli yapým gerçekleþtirilen araç içinde 20 beygirlik elektrik motoru bulunuyor. Proje için yaptýrýlan yerli motor ile aracýn maksimum hýzý 80 km/saat ve menzili 100 km olarak ölçüldü. Araç 1  kilogram borhidrür ile 35 kilometre yol gidebiliyor.

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com