444'LÜ NUMARALARA DÜZENLEME

  Bu haber 07 KASIM 2011, Pazartesi 15:38:11 eklenmitir.
Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþm Kurumu (BTK), ''444''lü numaralara iliþkin yeni bir düzenleme yapmaya hazýrlanýyor.

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþm Kurumu (BTK), ''444''lü numaralara iliþkin yeni bir düzenleme yapmaya hazýrlanýyor.

''Numaralandýrma Yönetmeliði'nde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik Taslaðý'', Kurumun internet sitesinde 15 gün süre ile kamuoyu görüþüne açýldý.

Deðiþiklik öngören yönetmelik taslaðýna göre, halihazýrda, 444 XXXX þeklinde Türk Telekomünikasyon A.Þ tarafýndan tahsis edilen ve ülkenin her yerinden 7 hane çevrilmek suretiyle aranan numaralarýn kullanýmýna devam edilecek. Ancak, yeni yerel aranýr numara gruplarý ile bu numaralarýn tahsisi ve kullanýmýnda uygulanacak usul ve esaslar Kurum tarafýndan belirlenecek.

Mevcut yönetmelikte, bu numaralar, Kurum düzenlemelerine göre Kurum tarafýndan iþletmecilere blok veya münferit olarak tahsis ediliyor. Numara tahsis edilen iþletmeci, kendisine tahsis edilen numaralardan ikincil tahsis yapabiliyor. Kurum tarafýndan katma deðerli elektronik haberleþme hizmetlerine iliþkin belirlenen numara gruplarý üzerinden verilen hizmetler, bilgi ve danýþma numaralarý üzerinden sunulamýyor.

 

 

 

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com