HERÞEY GENÇLER VE TÜRKÝYE ÝÇÝN

  Bu haber 02 KASIM 2011, Carsamba 03:48:16 eklenmitir.
Turkcell’in desteði ile düzenlenen “Global Üniversiteli Giriþimci Yarýþmasý” sonuçlandý...


Turkcell’in desteði ile düzenlenen “Global Üniversiteli Giriþimci Yarýþmasý” sonuçlandý...

Türkiye’yi New York’ta temsil edecek en iyi genç giriþimci seçildi.


Turkcell’in ana sponsorluðunda, Akbank’ýn katkýlarýyla ve Bizz Consulting iþbirliðinde ilk kez Türkiye’de gerçekleþtirilen “Global Üniversiteli Giriþimci Yarýþmasý” sonuçlandý. 126 genç giriþimcinin baþvurduðu yarýþmayý, kurduðu internet þirketi ile Mustafa Acet kazandý.

Acet, Türkiye’yi New York’ta yapýlacak dünya finalinde temsil edecek ve 200 bin dolarlýk büyük ödül için yarýþacak
Global Students Entrepreneur Awards (GSEA) tarafýndan tüm dünyadaki üniversiteler arasýnda giriþimciliði teþvik etmek amacýyla; Turkcell’in ana sponsorluðunda, Akbank’ýn katkýlarýyla ve Bizz Consulting iþbirliðinde Türkiye’de ilk kez gerçekleþtirilen “Global Üniversiteli Giriþimci Yarýþmasý”, 11 kiþilik büyük jürinin kararýný açýkladýðý ve yýldýzý yeni yeni parlayan baþarýlý PR þirketi ÝZ ÝLETÝÞÝM organizasyonuyla gerçekleþtirilen ödül töreni ile sonuçlandý.

 Yarýþmada www.indirdik.com’un sahibi genç giriþimci Mustafa Acet 126 genç giriþimci arasýndan sýyrýlarak birinci oldu.
“Global Üniversiteli Giriþimci Yarýþmasý”nýn ödül töreni, ayný zamanda yarýþmanýn jürisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Genç Giriþimciler Kurulu Baþkaný Ali Sabancý, Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt, Koton Yönetim Kurulu Eþbaþkaný  Gülden Yýlmaz, HEY Group CEO’su ve TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Aynur Bektaþ ve Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv’in katýlýmýyla dün akþam Ritz Carlton’da gerçekleþti.
44 ülkenin birincileriyle 200 bin Dolar için yarýþacak
Türkiye’de finale kalan 11 kiþi arasýndan birinci seçilen Mustafa Acet, New York’ta 17-19 Kasým 2011 tarihlerinde gerçekleþecek Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etme þansýna sahip oldu. 44 ülkeden seçilen giriþimci gençlerin rekabet edeceði yarýþmada birinciye 200 bin dolar ödül verilecek.
Yarýþmada Turevmak isimli þirketin sahibi genç giriþimci Onur Kayapýnar “Sosyal Etki Ödülü”nü alýrken, Vayen Turkey’in sahibi Mert Yentür “Ýnovasyon ödülü” ve Atýlým Hayvancýlýk’ýn sahibi Emre Babayiðit “Geleceði Gören Giriþimci” ödüllerine layýk görüldü.

Ciliv: Türkiye’yi daha da ileri götürmek için giriþimcilik ve inovasyon þart

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv ödül töreninde yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin önde gelen þirketlerinin gençleri giriþimcilik gibi bir konuda desteklemesinin Türkiye için çok güzel bir örnek olduðunu vurgulayarak; þunlarý söyledi:
“Cumhuriyetin 88. yýlýnda Türkiye Avrupa’nýn 6 büyük ekonomisi, dünyanýn en hýzlý büyüyen ülkelerinden biri. Gerçekten burada en büyük farký yaratan Türk insanýnýn hýrsý, kendine inancý kendine güveni. Fakat ayný zamanda daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok iþimiz var. Daha fazla katma deðer üretmek, ticaret açýðýný kapatmak ve ortalama geliri yukarý çýkartmamýz lazým. Bunun için de inovasyona giriþimciliðe daha fazla önem vermek gerek. Biz Turkcell'de de kendimize de “nasýl daha az profesyonel daha çok giriþimci oluruz” diye soruyoruz. Giriþimcilik benim için inovasyon, fark yaratma, farklý düþünme, cesaret, risk alma, deðiþimi okuma, gelecek hakkýnda vizyon oluþturma, o vizyonu misyona dönüþtürme o misyonu da etrafýndaki insanlara enerji olarak aktarma demek. Bu yarýþmaya 126 baþvuru olmasý büyük  baþarý. Bu rakam önümüzdeki senelerde binlere ulaþacak. 126 gencimizi  de kutluyorum. Yarýþmamýzýn birincisini de can-ý gönülden tebrik ediyor, New York'da baþarýlar diliyorum.
Akkurt: Pek çok þirketin baþarý hikayesinin ardýnda genç giriþimciler ve hayalleri bulunuyor

Dünya ekonomisinin büyümeyi kalýcý kýlacak, iþ yaratacak, istikrarý getirecek fikirlere, giriþimlere her zamankinden çok ihtiyacý olduðunu vurgulayan Akbank Genel Müdürü Ziya Akkurt da ödül töreninde yaptýðý konuþmada, “Geliþmiþ ülkelerin ekonomilerini öne çýkaran, piyasa deðeri itibarýyla global sýralamalarda en üstte yer alan pek çok þirketin baþarý hikayesinin ardýnda genç giriþimciler ve hayalleri bulunuyor. Bugün Türkiye’nin de hedefi ve ufku çok daha geniþ. Ülkemiz kriz deneyimi, yurtdýþý tecrübesi yüksek, her türlü ekonomik konjonktüre kolaylýkla adapte olabilen giriþimcileri sahip. 72 milyonluk, dinamik ve genç nüfusumuzla yarýnýn uluslararasý iþletmelerini kuracak daha fazla genç giriþimci yetiþtirmeliyiz. Akbank olarak gençlerimiz ve insanýmýzý giriþimciliðe teþvik eden çalýþmalara öncülük etmeye, giriþimcilerimizi farklý projelerle desteklemeye ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak saðlayacak kaynaklarý temin etmeye devam ediyoruz” dedi.
Ailesinden gizli giriþimci oldu
Halen Yýldýz Teknik Üniversitesi - Harita Mühendisliði bölümünde öðrenci olan Mustafa Acet, hep bilgisayar-internet alanýnda bir iþ sahibi olmayý hayal etti. Ýlk giriþimi yakýn çevresindeki kiþi ve firmalarýn web sitelerini hayata geçirmek ve bunu bir iþletmeye dönüþtürmek oldu. Öðrenciliðinin ilk yýllarýnda, yaptýðý iþ giriþimini ailesinden gizleyerek Circus Interactive'i kurdu. Circus Interactive 2007 yýlýnda Altýn Örümcek yarýþmasýnda Pazarlama ve Ýletiþim kategorisinde Türkiye'nin birçok önde gelen ajanslarý arasýndan sýyrýlarak birincilik ödülünü kazandý.
Türkiye'de ilk "One day, one deal" sitesi olan bendeistiyorum.com'u iþletmeye baþlayan Acet, daha sonra indirdik.com’u hayata geçirdi. Acet‘in Giriþimcilik serüveni, þu anda 400m2 ofis ve 15 kiþilik personel kadrosuna sahip olan Ýndirdik Bilgi Teknolojileri A.Þ.’nin yöneticisi ve öðrenci olarak devam ediyor.

 


1998 yýlýnda Saint Louis Üniversitesi tarafýndan baþlatýlan Global Students Entrepreneur Awards (GSEA), tüm dünyadaki üniversite öðrencileri arasýnda giriþimciliði teþvik etmek ve gelecek kuþak giriþimcilerin yetiþtirilmesi amacýyla düzenleniyor. Dünyadaki giriþimcilik ekosisteminde prestij sahibi olan yarýþma bu yýl ilk kez Turkcell’in ana sponsorluðunda ve Bizz Consulting iþbirliðinde Türkiye’deki üniversite öðrencilerine de açýldý. Yarýþmaya bir yandan üniversiteye devam ederken, bir yandan da kendisine ait bir þirketi olan (minimum 6 aylýk) ve onu iþleten öðrenciler katýldý. Ülke birincisi olan giriþimciler bu yarýþma sayesinde Türkiye’de ve  Amerika’daki diðer üniversiteli giriþimcilerle bilgi ve deneyim paylaþma þansýna ve uluslar arasý giriþimcilik aðlarýna dahil olma fýrsatýný yakalýyorlar.

Global Üniversiteli Giriþimci Yarýþmasý
1998 yýlýnda Saint Louis Üniversitesi tarafýndan baþlatýlan Global Students Entrepreneur Awards (GSEA), tüm dünyadaki üniversite öðrencileri arasýnda giriþimciliði teþvik etmek ve gelecek kuþak giriþimcilerin yetiþtirilmesi amacýyla düzenleniyor. Dünyadaki giriþimcilik ekosisteminde prestij sahibi olan ve 44 ülkede düzenlenen yarýþma bu yýl ilk kez Turkcell’in ana sponsorluðunda ve Bizz Consulting iþbirliðinde Türkiye’deki üniversite öðrencilerine de açýldý. Yarýþmaya bir yandan üniversiteye devam ederken, bir yandan da kendisine ait bir þirketi olan (minimum 6 aylýk) ve onu iþleten öðrenciler katýlabiliyor. Ülke birincisi olan giriþimciler bu yarýþma sayesinde Türkiye’de ve  Amerika’daki diðer üniversiteli giriþimcilerle bilgi ve deneyim paylaþma þansýna ve uluslar arasý giriþimcilik aðlarýna dahil olma fýrsatýný yakalýyorlar.

Türkiye’de 11 finalist arasýndan birinci seçilen Mustafa Acet, New York’ta 17-19 Kasým 2011 tarihlerinde gerçekleþecek Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek. 44 ülkeden seçilen giriþimci gençlerin rekabet edeceði yarýþmada birinciye 200 bin dolar ödül verilecek.

Türkiye’de Büyük Jüri Kimlerden Oluþuyor?

Ziya Akkurt (Akbank Genel Müdürü) 
Mehmet Rauf Ateþ (Capital&Ekonomist Yayýn Direktörü) 
Aynur Bektaþ (TOBB Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný) 
Mustafa Boydak (Boydak Holding) 
Süreyya Ciliv (Turkcell Genel Müdürü) 
Faruk Eczacýbaþý (Türkiye Biliþim Vakfý Baþkaný) 
Burhan Karaçam (BKP Baþkaný) 
Cemal Kiþmir (BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su) 
Ali Sabancý (Pegasus Baþkaný, TOBB Giriþimci Kurulu Baþkaný) 
Murat Sabuncu (Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü)
Gülden Türktan (Kagider Baþkaný) 
Gülden Yýlmaz (TOBB Genç Giriþimciler Kurulu Bþk Yrd.)
“Global Üniversiteli Giriþimci Yarýþmasý’nýn bu seneki galipleri
Türkiye Birincisi - Mustafa Acet – Ýndirdik Bilgi Teknolojileri A.Þ.
Halen Yýldýz Teknik Üniversitesi - Harita Mühendisliði bölümünde öðrenci olan Mustafa Acet, hep bilgisayar-internet alanýnda bir iþ sahibi olmayý hayal etti. Ýlk giriþimi yakýn çevresindeki kiþi ve firmalarýn web sitelerini hayata geçirmek ve bunu bir iþletmeye dönüþtürmek oldu. Öðrenciliðinin ilk yýllarýnda, yaptýðý iþ giriþimini ailesinden gizleyerek Circus Interactive'i kurdu. Circus Interactive 2007 yýlýnda Altýn Örümcek yarýþmasýnda Pazarlama ve Ýletiþim kategorisinde Türkiye'nin birçok önde gelen ajanslarý arasýndan sýyrýlarak birincilik ödülünü kazandý.
Türkiye'de ilk "One day, one deal" sitesi olan bendeistiyorum.com'u iþletmeye baþlayan Acet, daha sonra indirdik.com’u hayata geçirdi. Giriþimcilik serüveni, þu anda 400m2 ofis ve 15 kiþilik personel kadrosuna sahip olan Ýndirdik Bilgi Teknolojileri A.Þ.’nin yöneticisi ve öðrenci olarak devam ediyor.
Ýnovasyon Ödülü - Mert Yentür – Vayen Turkey
1984 Ankara doðumlu Mert Yentür ÝTÜ Bilgisayar Mühendisliði’nde okurken 2003 yýlý yazýnda Apple IMC Türkiye/Bilkom'da stajyer daha sonra part-time eleman olarak ise baþladý. Okul bir yandan devam ederken Amerika merkezli bir firmadan, Warner Brothers, BCD Travel, Coors gibi bir çok ünlü firmanýn kendi içinde günlük olarak kullandýðý yazýlýmýn Apple'a uyarlanmasý projesi için teklif aldý. Böylece Mert Yentür’ü ödüle götüren Vayen'in temelleri atýldý. Vayen Solutions GmbH Þubat 2010'da kuruldu. Ortaklarýyla beraber elde ettikleri kazancý tekrar Vayen’e yatýrarak Pitcher adlý teknoloji platformunu oluþturdu. Sektörü ne olursa olsun satýþ elemanlarýnýn hayatýný ve takibini kolaylaþtýracak bir çözüm paketi geliþtirdi. Bu çözümü bugün Bayer Çin'den, Pfizer Kore'ye, Novartis Ýtalya’dan Nycomed Rusya'ya kadar birçok ilaç firmasý, dolayýsýyla satýþ elemanlarý günlük olarak kullanýyor.
Sosyal Etki Ödülü - Onur Kayapýnar – Turevmak
Halen Feyziye Mektepleri Iþýk Üniversitesi Makine Mühendisliði’ne devam eden Onur Kayapýnar 5.000 TL sermaye ile Turevmak Makine Ve Isý Geri Kazaným Sistemleri’ni kurdu. Ýþe Danimarka’daki KVM grubun asfalt makinalarý tesisine küçük talaþlý imalat parçalarýn ihracatýyla baþladý. Ýlk kurulduðunda sadece bir masa ve sandalyeye sahip olan þirket yurtdýþýndan aldýðý sipariþleri baþka bir firmaya ürettirerek kendi adýna sattý. Talaþlý imalattan kazanýlan kar, ýsý sistemleri için ön bir sermaye oluþturdu. Þirket daha sonra enerji geri dönüþümüne odaklandý. %50 doðal gaz tasarrufu saðlayan bir atýk ýsý projesi geliþtirdi. Enerji geri kazaným sistemleri konusunda seramik sektöründe projelerini uygulamaya geçirdi. Referanslarý arasýnda Çimsa, Eczacýbaþý-Vitra &Vitra Karo, Eczacýbaþý Villeroy & Bosch Almanya, Akgül Grubu, Kale Seramik Grubu, Unpaþ bulunuyor. Turevmak, Vitra Karo’daki Atýk Isý sistemi projesiyle Eczacýbaþý Holding sürdürülebilir inovasyon ödülüne sahip.
Geleceði Gören Giriþimci – Emre Babayiðit – Atýlým Hayvancýlýk
Yozgat/Sorgun doðumlu Emre Babayiðit, 2006 yýlýnda Mustafa Kemal Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programlama bölümünde ön-lisans eðitimine baþladý ama babasýnýn saðlýk problemleri nedeniyle eðitime ara verdi ve aile þirketini yönetti. Babasýnýn saðlýðýna kavuþmasý sonrasýnda Londra’ya giderek dil eðitimi aldý ve ardýndan 2010-2011 eðitim öðretim yýlýnda Greenwich Üniversitesi, West London College kampüsünde Bilgisayar Bilimleri okumaya baþladý.
Ülkemizde kýrmýzý et fiyatlarýnda yaþanan hýzlý bir yükseliþ ve sonrasýnda hükümetin canlý hayvan ithalatýnda gümrük vergisini kaldýrýp, sýfýr faiz kredi vermeye baþlamasý Emre Babayiðit’e ilham verdi. Yozgat’ta bir çiftlik satýn alarak iþe baþlayan Babayiðit, dünya piyasalarýný araþtýrarak en uygun fiyatý veren Avustralyalý bir þirketten 27 týr büyükbaþ hayvan getirdi. Hayvanlar yolda Japonya depreminin tsunamisine yakalandý ama hasarsýz olarak Türkiye’ye ulaþtý. Babayiðit, ilk 10 yýl için hedefini “çiftlikteki hayvan sayýsýný 2000’in üzerine, kar oranlarýný %40’lara yükseltmek ve yatýrýmlarý büyüterek ülkeye hizmet vermek olarak” belirledi.  

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / DEMET ÇAHA / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI(BAHA)