SAMSUNG APPLE'YÝ SOLLADI

  Bu haber 28 Ekim 2011, Cuma 10:27:22 eklenmitir.
Güney Koreli elektronik devi Samsung, akýllý telefon satýþlarýnda ABD'li Apple'ý geride býrakarak dünya liderliðine oturdu.

 

Güney Koreli elektronik devi Samsung, akýllý telefon satýþlarýnda ABD'li Apple'ý geride býrakarak dünya liderliðine oturdu.

Strategy Analytics adlý þirketin araþtýrmasýna göre; Samsung, temmuz, Aðustos ve eylül aylarýnda toplam 27,8 milyon adet akýllý telefon sattý. Apple, ayný dönemde 17,1 milyon adet satarken, Finlandiyalý Nokia 16,8 milyon adet rakamýna ulaþtý.

Apple müþterilerinin bu 3 aylýk dönemde þirketin yeni telefonu iPhone 4S'nin piyasaya sürülmesini beklediði, satýþlardaki gerilemenin bundan kaynaklandýðý belirtildi.

Strategy Analytics adlý þirket ayrýca, toplam cep telefonu satýþlarýnda Apple'ýn Çinli ZTE tarafýndan geçilerek 5 numaraya gerilediðini bildirdi. Cep telefonu pazarýnda Nokia yüzde 27,3'lük payla 1 numarada bulunuyor. Samsung yüzde 22,6 pazar payýyla ikinci, LG ise yüzde 5,4 ile üçüncü sýrada bulunuyor. ZTE'nin pazar payý yüzde 4,7, Apple'ýn payý ise yüzde 4,4 oldu.

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com