HYUNDAI'DEN KÝM ÞÜPHE EDEBÝLÝR KÝ?

  Bu haber 23 Ekim 2011, Pazar 18:36:45 eklenmitir.
Satýþ esnasýnda olduðu kadar satýþ sonrasý hizmetlerinde de müþteri memnuniyetinin saðlanmasýnda en etkin rolü üstlenen Hyundai, iki yýlda bir düzenlenen “Hyundai Teknisyenler Olimpiyatý”nýn yedincisini 9-10 Ekim 2011 tarihlerinde Hyundai Genel Müdürlüðü’nde gerçekleþtirdi. Daha önce tüm dünyadaki Hyundai teknisyenleri arasýnda üç kez dünya ikincisi ve iki kez dünya üçüncüsü olan, “Arýza Bulma” dalýnda da bir kez dünya üçüncülüðü kazanan Türk teknisyenler, bu yýlki servis olimpiyatlarýna “Dünya Þampiyonluðu”nu elde etmek için katýlacak.

 


Satýþ esnasýnda olduðu kadar satýþ sonrasý hizmetlerinde de müþteri memnuniyetinin saðlanmasýnda en etkin rolü üstlenen Hyundai, iki yýlda bir düzenlenen “Hyundai Teknisyenler Olimpiyatý”nýn yedincisini  9-10 Ekim 2011 tarihlerinde Hyundai Genel Müdürlüðü’nde gerçekleþtirdi. Daha önce tüm dünyadaki Hyundai teknisyenleri arasýnda üç kez dünya ikincisi ve iki kez dünya üçüncüsü olan, “Arýza Bulma” dalýnda da bir kez dünya üçüncülüðü kazanan Türk teknisyenler, bu yýlki servis olimpiyatlarýna “Dünya Þampiyonluðu”nu elde etmek için katýlacak.

Shell’in sponsorluðunda gerçekleþtirilen 7’nci Hyundai Ulusal Teknisyenler Olimpiyatlarý’na, tüm Türkiye’de faaliyet gösteren Hyundai Yetkili Servisleri’nden 180 teknisyen katýldý. Öncelikle bulunduklarý bölgelerde yazýlý sýnavlara tabi tutulan teknisyenler arasýndan 10 kiþi finale kalarak, 9 Ekim’de Hyundai Assan Genel Müdürlüðü’nde yapýlan sýnava girme hakkýný elde etti. Katýlýmcýlar, teorik sýnav ve parça kontrolü, þase, elektrik, otomatik þanzýman, motor iþletim sistemi uygulamasý ana baþlýklarýný içeren 5 farklý istasyonda toplam 5 saat süren pratik uygulama sýnavýndan geçtiler. Zorlu maratonun ardýndan Hyundai Teknisyenleri arasýnda 1’inciliði Mersin Derya Otomotiv’den Gökhan Korkmaz, 2’nciliði Ýstanbul Tuna Otomotiv’den Murat Aktaþ ve 3’üncülüðü de Eskiþehir Otosar Otomotiv’den Ýbrahim Aslan kazandý.

7’nci Hyundai Ulusal Teknisyenler Olimpiyatý’nda dereceye giren baþarýlý teknisyenlerin ödülleri, 10 Ekim tarihinde Kocaeli Fabrikasý’nda düzenlenen organizasyonla sahiplerine verildi. Birinciliði kazanan Gökhan Korkmaz, elde ettiði baþarýnýn ardýndan 24-28 Ekim tarihlerinde Kore’de düzenlenecek Hyundai Dünya Teknisyenler Olimpiyatlarý’nda Türkiye’yi temsil etme hakkýný da kazandý.

Ödül töreninde oldukça iddialý olduðunu belirten Gökhan Korkmaz, “Türkiye’de en iyi Hyundai teknisyeni seçildiðim için çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Daha önceki yýllarda Türk teknisyenleri, ikincilik ve üçüncülükler kazanarak büyük baþarýlar elde ettiler. Benim amacým, elimden gelenin en iyisini yaparak Türk teknisyeninin bilgi ve becerisini bir kez daha kanýtlamak ve bu yýl þampiyonluðu kazanarak Türkiye’ye geri dönmek dedi”.

Hyundai’nin Türkiye çapýndaki 80’e yakýn Yetkili Servisi’nde çalýþan toplam 570 teknisyen, yetenek, bilgi ve becerilerini geliþtirmek için düzenli olarak teknik eðitimlere katýlýyor. Satýþ sonrasýnda “ilk seferde doðru onarýmý gerçekleþtirme” vizyonunu uygulayan Hyundai, verilen eðitimler ve düzenlenen yarýþmalar sayesinde tüm teknisyenlerinin baþarýsýný artýrmayý ve yetkili servislerinde sunulan hizmetin kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Birçok ülkede model ve marka adýna ödüllerle baþarýsý taçlandýrýlan Hyundai, 2013 yýlýnda tüm dünyada olduðu gibi Türkiye’de de “Müþteri Memnuniyeti’nde Liderliði” hedefliyor.

Yüzde Yüz Müþteri memnuniyeti amacýyla Hyundai Yetkili Servisleri’nde çalýþan toplam 570 teknisyen, yetenek, bilgi ve becerilerini geliþtirmek için genel müdürlüðe baðlý Hyundai Akademi tarafýndan periyodik olarak düzenlenen teknik eðitimlere katýlýyor. Satýþ sonrasýnda “ilk seferde doðru onarýmý gerçekleþtirme” vizyonunu uygulayan Hyundai, verilen eðitimler ve düzenlenen yarýþmalar sayesinde tüm teknisyenlerinin baþarýsýný artýrmayý ve yetkili servislerinde sunulan hizmetin kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor.
 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com