HP'YE 'MÜKEMMELLÝK' ÖDÜLÜ

  Bu haber 22 Ekim 2011, Cumartesi 09:48:24 eklenmitir.
HP Avrupa, Ortadoðu ve Afrika’da yazýcýlar ve kiþisel bilgisayarlarda saðladýðý üstün kaliteli teknik destek ve hizmetlerinden dolayý Teknoloji Hizmetleri Sektörü Derneði tarafýndan üstüste ikinci kez ‘Servis Faaliyetlerinde Mükemmellik Sertifikasyonu’ ödülünü kazandý.

HP Avrupa, Ortadoðu ve Afrika’da yazýcýlar ve kiþisel bilgisayarlarda saðladýðý üstün kaliteli teknik destek ve hizmetlerinden dolayý Teknoloji Hizmetleri Sektörü Derneði tarafýndan üstüste ikinci kez ‘Servis Faaliyetlerinde Mükemmellik Sertifikasyonu’ ödülünü kazandý.

Ödül, teknoloji hizmetlerini sektörünü geliþtirmek için çalýþan dünyaca tanýnan Teknoloji Hizmetleri Sektörü Derneði (TSIA) tarafýndan verildi. Servis Faaliyetlerinde Mükemmellik Sertifikasyonu olarak da tanýmlanan ödülü HP kesintisiz olarak ikinci yýlda da PC'ler ve yazýcýlar için verdiði müþteri desteðiyle kazanmýþ oldu.

HP Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Kiþisel Sistemler Grubu Müþteri Hizmetleri Baþkan Yardýmcýsý Gilbert Rossi, þirket olarak önceliði her zaman müþteriye tanýdýklarýný belirterek þunlarý söyledi: "HP olarak odaklandýðýmýz nokta yalnýzca olaðanüstü destek saðlamak deðil, ayný zamanda önceliði müþteriye tanýmak, hizmeti zamanýnda ve ilk seferde vererek bunu her zaman sürdürmektir. Bu sertifikasyon, HP müþterilerinin PC ve yazýcý satýn alýrken HP'nin yalnýzca ürünlerinin desteði için deðil, ayný zamanda müþterilerimizin desteklenmesi için de kararlý olduðuna güvenebilecekleri anlamýna gelir.”

Sektördeki 300 adet uygulama karþýlaþtýrýldý

Sektörde saygýn bir yeri olan bu tarafsýz sektör ödülü müþterilere sunulan telefon, tamir ve internet hizmetlerinin ayrýntýlý bir þekilde deðerlendirilmesini de içeriyor. TSIA denetçileri, HP destek faaliyetlerini, sektördeki yaklaþýk 300 adet en iyi uygulama ile karþýlaþtýrdý. Bu uygulamalar arasýnda, yönetimin kararlý tutumu, yetenek yönetimi, destek araçlarý ve teknolojisi ile operasyonel ölçümler de bulunuyor. Bunlara ayrýca strateji, pazarlama, uzman eþliðinde veya uzman eþliði olmadan destek ve onarým gibi temel bileþenler de dâhil edildi.

 

‘Ödül gurur kaynaðýmýzdýr’

“Müþterilerimize en iyi hizmeti sunma konusunda HP'nin süregelen çabalarýnýn bu þekilde ödüllendirilmesi bizim için büyük bir gurur kaynaðý olmuþtur” diye konuþan HP Avrupa, Ortadoðu ve Afrika Görüntüleme ve Baský Grubu Baþkan Yardýmcýsý Joan Cañigueral “Ýki yýl üst üste bu ödüle layýk görüldük. Çok mutluyuz” dedi.

TSIA Kurumsal Geliþim Hizmetleri Baþkan Yardýmcýsý ve Genel Müdürü Thomas W. Pridham da ödüle iliþkin þu deðerlendirmeyi yaptý: "HP mükemmellik için gayretlerini sürdürme konusunda kesin olarak kararlýdýr. Bu durum denetim sürecinde ve HP'nin elde ettiði sonuçlarda açýkça görülmüþtür. Servis Faaliyetlerinde Mükemmellik Sertifikasyonu, HP'nin müþterilerine olan taahhütlerinin yerine getirmesinde HP tarafýndan saðlanan ek bir çabadýr."

Bir karara varmadan önce, HP'nin yönetim politikalarý ve prosedürleri TSIA denetçileri tarafýndan detaylý bir þekilde incelemeden geçirildi. Daha sonra 20 yýlý aþkýn servis yöneticiliði deneyimine sahip denetçiler tarafýndan da çok sýký saha denetimleri gerçekleþtirildi. Bilgisayar ve çevre birimleri satýn alýrken hem ticari alýcýlarýn hem de tüketicilerin en önemli ihtiyacýnýn hizmet ve destek olduðu göz önünde tutulduðunda bu ödül, HP'nin mümkün olan en iyi müþteri deneyimini saðlama konusundaki sürekli taahhüdünü vurgulamaktadýr.

 

 

 

 

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ