'KNOW-HOW'DA BÖLGESEL GÜÇ OLABÝLÝRÝZ

  Bu haber 16 Ekim 2011, Pazar 19:44:41 eklenmitir.
Ýþ dünyasý ve basýn mensuplarýnýn katýlýmýyla, geçtiðimiz gün düzenlenen ‘Teknolojide Yeni Arayýþlar’ toplantýsýnda, bilgi teknolojilerindeki hýzlý geliþim ve deðiþim ile fýrsatlar ve tehditler deðerlendirildi.


Ýþ dünyasý ve basýn mensuplarýnýn katýlýmýyla, geçtiðimiz gün düzenlenen ‘Teknolojide Yeni Arayýþlar’ toplantýsýnda, bilgi teknolojilerindeki hýzlý geliþim ve deðiþim ile fýrsatlar ve tehditler deðerlendirildi.
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Sudan, Suriye gibi yakýn komþumuz olan ülkelerin, ‘bilgi birikimi ve tecrübe transferi’ yönünde ciddi bir talebinin olduðunu kaydeden UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Önder, “Türkiye’nin, birçok sektörde ciddi bir birikimi oluþtu. Yakýn komþumuz olan ülkeler, çeþitli sektörlerde sahip olduðumuz ‘know-how’ý talep ediyor ve bu noktada Türkiye ‘know-how’ transferinde bölgesel güç olabilir. Bu arada, farklý sektörlere iliþkin bölgesel güç olabilmek için sektörel stratejiler belirlenip, projeler hayata geçirilmelidir” dedi.
Teknolojinin her gün geliþip deðiþtiðini ve birçok sürecin online ortama taþýndýðýný belirten Mehmet Önder,  “Yakýn gelecekte; çalýþma hayatýnda sanal ofisler, eðitimde sanal sýnýflar, ülkeler arasýnda sanal savaþlar gibi süreçleri daha yoðun görmeye baþlayacaðýz. Bilgi teknolojilerindeki geliþmeye paralel olarak, ‘sanal çaðý’ yaþamaya baþlýyoruz. Bu arada, sanal dünyadaki tehditlere karþý, bilgi güvenliðinin muhakkak saðlanmasý gerekiyor. Özetle, teknolojideki yeni arayýþlar, eðitim, saðlýk, ulaþým gibi her alanda gerçekleþmeye devam edecektir. Örneðin, Apple'ýn efsane kurucusu Steve Jobs’un, dünyamýza inanýlmaz katkýsý olmuþtur. Daðýnýk haldeki internet dünyasýna, bir sistem ve düzen getirmiþtir. Kýsa sürede, þirketi 354 milyar dolara ulaþtýrmýþtýr”

Ýþ dünyasý ve basýn mensuplarýnýn geniþ katýlýmý gerçekleþti 

Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürü Celal Toprak’ýn moderatörlüðünü üstlendiði toplantýya, UyumSoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Önder, Neticaret Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Þimþek, Türk Telekom SME Müdürü Ali Öztürk, Maxi Haber Sitesi Genel Yayýn Yönetmeni Aykut Altýndað, Kavram Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Baþkaný Bahattin Durmuþ, Servodata Genel Müdürü Cem Haydar Bektaþ, 3CPR Genel Müdür Cüneyt Uzunoðullarý, Dünya Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim Ekinci, Gazeteci Faruk Türkoðlu, Türk Biliþim Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Günizi, Bilgiçaðý.com Teknoloji Editörü Melih Çelik, Contactplus Medya Ýliþkileri Direktörü Özcan Altunkaya, C5 Electronics Kurumsal Satýþ Yöneticisi Azat Gökçe’nin de aralarýnda bulunduðu iþ dünyasý ve basýn mensuplarý katýldý.

Biliþimde, Filipinler ve Malezya’nýn geldiði nokta yakalanmalýdýr

Örneðin inþaat sektöründeki büyümenin yaný sýra, bilgi teknolojilerine de gerekli yatýrýmýn yapýlmasý gerektiði anlatan Gazeteci Faruk Türkoðlu, Türkiye olarak, en azýndan Filipinler ve Malezya’nýn biliþim sektöründe gelmiþ olduðu noktanýn yakalanmasý gerektiðini belirtti. Ýleri teknolojiye yatýrým yapýlmasýnýn önemini kaydeden Faruk Türkoðlu, diðer taraftan teknolojinin karþýsýnda insanoðlunun asosyal kalma riskiyle karþý karþýya olduðuna da deðinerek, toplumun sosyal iliþkiler konusunda gerekli tedbirleri almasý gerektiðini belirtti.

Teknoloji, iþ yapýþ þeklini deðiþtiriyor
 
Günümüzde özel hayattan iþ hayatýna kadar tüm süreçlerin teknolojideki geliþmeleri kapsamak durumunda olduðunu belirten Dünya Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim Ekinci, “Teknolojiye ihtiyacýmýz var. Ama bu, teknoloji þirketlerini pazarda her açýdan onayladýðýmýz anlamýna gelmiyor. Mesela, çocuklarýmýzý bu cep ve mesaj çýlgýnlýðýna karþý korumak için hiçbir þey yapmýyorlar. Ben tüketici olarak da, sorumlu þirketlere yöneliyorum, onlarýn müþterisi oluyorum. Gelecekte, muhtemelen bu davranýþýn önemi artacak. Ýçlerinden birisinin, bir þeyleri kýrýp dökmekten kaçýndýðýný, dikkat ettiðini gördüðümde o þirketin deðerli olduðunu düþünüyorum. Çok sýkýcý, geliþmeler oluyor. Baþbakan Erdoðan ‘kanal projesi’ni açýkladýðýnda, bütün müteahhitler koro halinde ‘müthiþ proje’ olduðunu söylediler. Belki de öyledir. Bunu, tartýþmýyorum. Ama, içlerinden bir iki inþaatçýnýn haksýz olma ihtimalini de göze alarak, ‘bu proje doðru deðil’ tarafýnda durmalarý, bana, çok daha güvenli ilerlediðimizi düþündürürdü” dedi.

Biliþim sektöründe Türkiye, dünyada 60’cý sýradadýr

Türkiye’nin, dünya ekonomisinde 17.’nci sýrada yer aldýðýný hatýrlatan Türkiye Biliþim Derneði Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Günizi, biliþim sektöründe ise Türkiye’nin 60.’ncý sýrada bulunduðuna dikkat çekti. Türk biliþim sektöründe, son 5 yýlda ciddi bir ilerlemenin olmadýðýna deðinen Günizi, gelecek 5 yýl içerinde de ciddi bir ivme beklemediklerini ifade etti.

Yasakçý ve sansürcü zihniyete karþýyýz

Ýnternetin bir özgürlük platformu olduðunu vurgulayan Maxi Haber Sitesi Genel Yayýn Yönetmeni Aykut Altýndað, ise, “Yasakçý ve sansürcü bir zihniyete, tamamen karþýyýz. Hiçbir kimse veya hiçbir devlet kuruluþu, ben suç oluþturacak bir þey yapmadýðým sürece, girdiðim veya ziyaret ettiðim web sitesine müdahale etmemelidir. Bu durum, bireysel özgürlüðün, kýsýtlanmasýdýr. Sadece, çocuk istismarý gibi önemli konularda gerekli tedbirler alýnýp, ciddi denetimler yapýlmalýdýr” dedi. 

Teknoloji, hayal etmekle baþlar

Teknolojide sürekli bir geliþimin olduðunu kaydeden Servodata Genel Müdürü Cem Haydar Bektaþ ise, “Teknoloji, hayal etmekle baþlar” dedi. Ülkemizin genel soysa-ekonomik durumuna da deðinen Bektaþ, özellikle bazý bölgelerde halen bilgisayara ulaþamayan çocuklarýn olduðunu da sözlerine ekledi.

Ülke olarak, söz sahibi olduðumuz patentlerimiz olmalýdýr

Dünyadaki geliþen trendlerin yakýndan takip edilmesi gerektiðini kaydeden Türk Telekom SME Müdürü Ali Öztürk, global rekabetin yaþandýðý çaðýmýzda, geliþmelerin ve deðiþimlerin gerisinde kalýnmamasý gerektiðini kaydetti. Türkiye’nin kendine ait patentleri olmasý gerektiðini anlatan Öztürk, “Kendimize ait olan buluþlar ile ilgili patentleri almalýyýz ki, global pazarlarda üretme, kullanma, satma vs gibi konularda hakkýmýz olabilsin” dedi.

Çocuklarýmýz dünya vatandaþý oldu

Teknolojinin hem iþ yapýþ þeklini, hem günlük yaþamý deðiþtirdiðini ifade eden 3CPR Genel Müdür Cüneyt Uzunoðullarý, iþ adamlarýnýn video-konferans ile ayný anda dünyanýn birçok yerinde toplantýya katýlabildiðini, bu sayede hem daha çok görüþme yaparken, para ve zamandan tasarruf da saðladýðýný kaydetti. Bilgi teknolojilerindeki geliþimin ve deðiþimin iyi kavranýp, sektöre gerekli desteðin verilmesinin önemine deðinen Uzunoðullarý, biliþimin stratejik bir sektör olduðunu vurguladý.
Sosyal medyaya da deðinen Uzunoðullarý, “Çocuklarýmýz, facebook, twitter gibi sosyal aðlar sayesinde, farklý ülkelerden arkadaþlarýyla haberleþiyor. Çocuklarýmýz, þimdiden dünya vatandaþý oldu” þeklinde konuþtu.

Teknolojiyi hayata geçirecek öðretmen sayýsýnda da artýþ olmalýdýr

Teknolojideki ilerlemenin paralelinde akýllý tahta vs okullarda uygulanmaya baþladýðýný anlatan Kavram Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Baþkaný Bahattin Durmuþ, ancak teknoloji ilerken, teknolojiyi hayata geçirecek öðretmen sayýsýnda da artýþýn olmasý gerektiðini söyledi. Teorik eðitimin yaný sýra, pratik eðitimine de deðinen Bahattin Durmuþ, öðrencilerin mezun olmadan önce yapacaklarý mesleki stajlarýn önemine dikkat çekti.

 


E-ticaret, hýzla büyüyor

Ýnternetin dýþýnda bir yaþamýn olmadýðýný anlatan Neticaret Yönetim Kurulu Baþkaný Akif Þimþek, kiþi ve kurumlarýn, bilgi teknolojilerindeki geliþimi faydalý yönde kullandýklarýnda, ciddi verimlilik saðlayacaklarýný söyledi. Son yýllarda e-ticaretteki geliþmenin baþ döndürücü þekilde büyümeye devam ettiðini kaydeden Þimþek, ülkemizde kredi kartlarýndan yapýlan alýþveriþin %7’sini e-ticaretin oluþturduðunu, bu rakamýn Avrupa’da %35’i bulduðunu belirterek, e-ticaretin hýzla büyümeye devam edeceðini söyledi.

Üretimi biliyoruz, þimdi sýra pazarlamada

Birçok sektörde üretmeyi bildiðimizi kaydeden Contactplus Medya Ýliþkileri Direktörü Özcan Altunkaya ise, çaðýmýzda üretmekten çok, pazarlamanýn önemli olduðunu vurguladý. Özellikle sanal dünyada, deðiþik pazarlama modelleri olduðuna deðinen Altunkaya, þunlarý söyledi:
“Ýnternet dünyasýnda, yeni pazarlama modelleri karþýmýza çýkýyor. Mesela, herhangi bir satýþ sitesinde, bir ürün ile ilgilenen kiþi, o ürünü satýn almadan web sitesinden çýktýðýnda, marka peþini býrakmýyor. Girilen farklý internet sayfalarýnda, o ürüne yönelik çeþitli fýrsatlar tüketiciye sunulmaya baþlýyor” dedi. Teknolojinin günümüzde ses ve dokunmaya hitap ettiðine deðinen Altunkaya, önümüzdeki günlerde, tat alma, dokunma, koku gibi diðer duyu organlarýna da hitap edebileceðini belirtti.  

‘Dinlenemeyen telefon’a yoðun talep bekleniyor

Yüksek güvenlik teknolojisi kullanan kriptolu Enigma T301TR'lerin, kendi aralarýnda yaptýðý görüþme ile üçüncü þahýslarýn dinleme yapmasýný engellediðini kaydeden C5 Electronics Kurumsal Satýþ Yöneticisi Azat Gökçe ise, ‘dinlenemeyen telefon’a yoðun talep beklendiðini belirterek, dinlenmenin engellenmesi için her iki tarafta da, ayný telefonun olmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

 


BOÐAÇ YÜZGÜL / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI(BAHA)

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com