TURKCELL'DEN TARTIÞILACAK KAMPANYA

  Bu haber 16 Ekim 2011, Pazar 15:06:46 eklenmitir.
Turkcell, küçük ya da yeni kurulan iþletmeler için hazýrladýðý ''Kendi Ýþim'' paketlerini kullanýma sundu.

Turkcell, küçük ya da yeni kurulan iþletmeler için hazýrladýðý ''Kendi Ýþim'' paketlerini kullanýma sundu.

Turkcell'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, küçük ölçekli þirketlerin iletiþim giderlerinden tasarruf etmelerini amaçlayan ve Mini ve Maxi olmak üzere iki alternatifi bulunan Kendi Ýþim paketlerine, kontratlý ya da kontratsýz seçeneklerle üye olunabiliyor.

12 ay kontratlý Kendi Ýþim mini paket ile 29 liraya 500 dakika her yöne, 500 dakika sabit hatlarla konuþmak mümkün olurken, 39 liralýk Maxi Paket ise, daha yoðun iletiþim ihtiyacý olan iþletmelere 12 ay kontratla 900 dakika her yöne, 900 dakika sabit hatlarla konuþma imkaný sunuyor.

Turkcell Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Selen Kocabaþ, Turkcell Kendi Ýþim paketlerinin küçük ya da yeni kurulan iþletmelere özel olarak hazýrlandýðýný belirterek, tekliflerin ''kendi iþim olsa nasýl bir paket isterdim?'' sorusundan yola çýkýlarak þekillendirildiðini kaydetti.

 

BOÐAÇ YÜZGÜL / ÇÝÐDEM KILIÇ / EGEMEN GAZETESÝ / BALKAN HABER AJANSI(BAHA)

 

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com