ABD'DE iPHONE 4S ÇILGINLIGI

  Bu haber 15 Ekim 2011, Cumartesi 07:41:49 eklenmitir.
Apple'ýn yeni telefon modeli Iphone 4S, baþkent Washington'da da ilk günden büyük ilgi gördü...

 

Apple'ýn yeni telefon modeli Iphone 4S, baþkent Washington'da da ilk günden büyük ilgi gördü...

 

Washington'da iPhone'ýn yeni modelini bazý Amerikalýlar günler öncesinden rezervasyon yaptýrarak bazýlarý ise son dakika maðazayý arayarak elde etti.
Bazý müþteriler özellikle bu modeli beklediklerini ve önceden araþtýrdýklarýný belirtirken, bazýlarýnýn ise "Apple ne çýkarýrsa alýrým" mantýðýyla hareket ettiðini gösterdi.

Baþkentteki bazý maðazalarda, maðaza içlerindeki yoðun insan kalabalýðýna ve giriþ çýkýþlara raðmen, dýþarýda kuyruklarýn bulunmadýðý da gözlendi.

MAÐAZA ÖNÜNDE KUYRUKLAR UZADI - FOTOGALERÝ

"SADECE 20 DAKÝKA ÖNCE ARADIM VE IPHONE'U ALDIM"

Apple maðazasýndan yeni iPhone 4S'i alanlardan John White, AA muhabirine, modeli önceden internette araþtýrdýðýný ve hakkýnda bilgiler edindiðini söyledi.
Ancak yeni telefonu almak için maðazayý sadece 20 dakika önce aradýðýný ve ürünün stoklarda bulunduðunu öðrendiðini belirten White, böylece yeni modeli ilk günden hemen alabildiðini söyledi.
Ron Alexander da "Benim iPhone 4'üm vardý, bunu kýzým için aldým" dedi. iPhone 4S'in 4'e göre daha ince olmasýnýn hoþuna gittiðini belirten Alexander, yeni modele rezervasyon için maðazayý aradýðýnda telefonun stokta olduðunu söylediklerini ifade ederek, 4S'i kolayca alabildiðini kaydetti.

"BU KADAR KOLAY ALMAYI BEKLEMÝYORDUM"

William Regardie ise "Bu telefondan bu kadar kolay bulabileceðimi beklemiyordum" yorumunda bulundu.
Daha iki gün önce Çin'den döndüðünde önceki iPhone'ý teknik arýza çýkarýnca yeni modeli almaya karar verdiðini belirten Regardie, Apple maðazasýný bu sabah aradýðýný belirterek, "Maðazadan üç sokak ötede oturuyorum, bana stokta çok fazla bulunduðunu ama 15-20 dakika içinde maðazada olursam iyi olacaðýný söylediler, hemen geldim. Maðazada telefona bakmak veya almak için gelen çok sayýda insan vardý. 15 dakika içinde telefona sahip oldum" diye konuþtu.

1984'TEN BU YANA APPLE MÜÞTERÝSÝ

Regardie, 1984 yýlýndan bu yana Apple müþterisi olduðunu belirterek, evinde kendisi ve eþine ait iPhone telefonlarý, iPad'leri, 3 adet Apple bilgisayarý olduðunu dile getirdi.

Regardie, "iPhone 4S'i almadan önce özelliklerine açýkçasý hiç bakmadým bile, diðer Iphone'lardan farký nedir bilmiyorum bile ama Apple ne çýkarýrsa alýrým, bu, bir firmaya o kadar çok güvenip ürüne bakmaya bile gerek duymama meselesi. Apple ürünleri diðer ürünlerden daha pahalý ama kullanýmý daha kolay ve pratik, beðenmezsem de sorunsuz iade edebiliyorum, bu çok rahatlýk benim için ama eminim diðer Apple ürünlerinde olduðu gibi bunu da seveceðim" dedi.
Regardie, Steve Jobs'u da anarak, böylesine güzel yenilikleri için "Teþekkürler Steve" dedi.
 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com