DÜNYA KONUT GÜNÜ VE YENÝ TRENDLER

  Bu haber 13 Ekim 2011, Persembe 17:38:34 eklenmitir.
Eskiden gelin kaynana, torunlar ve kardeþler bir arada ayný evde yaþarken bugün býrakýn gelin kaynana ayný evde yaþamayý 2 çocuklu bir ailedeki nerdeyse her çocuk evlenmese bile ayrý evde yaþamayý tercih ediyor.

 
Eskiden gelin kaynana, torunlar ve kardeþler bir arada ayný evde yaþarken bugün býrakýn gelin kaynana ayný evde yaþamayý 2 çocuklu bir ailedeki nerdeyse her çocuk evlenmese bile ayrý evde yaþamayý tercih ediyor.
Türkiye’de genç nüfusun her geçen gün artmasý ve ailesinden ayrý evde yaþama trendi beraberinde konut ihtiyacýný da getiriyor. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun 1985 yýlýnda almýþ olduðu kararla ilan edilen "Dünya Konut Günü" her yýl ülkemizde de gerçekleþiyor. Sürdürülebilir, saðlýklý kentleþmenin saðlanmasý ve toplumun barýnma haklarý konusunda bilinçlendirilmesi amacýyla Türkiye’de de kutlanan Dünya Konut Günü’ne iliþkin olarak Türkiye’de konut açýðý konusunda büyük sýkýntýlarýn olduðunu belirten Altýn Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun þunlarý söyledi.
Türkiye'nin kentlerinde nüfusun yüzde 81'i halen site içi ya da dýþý apartmanlarda oturuyor. Bu insanlardan yeni ev sahibi olmak isteyenlerin tercihi en az 100 metrekare ve en az 3 oda bir salonlu ev olurken, apartmanda yaþayanlarýn yüzde 48'i müstakil evde yaþamak istediðini belirtiyor. Apartmanda yaþamýný sürdürmek isteyenlerin oraný ise yüzde 38'e geriliyor.

Hayatýmýza Giren Yeni Emlak Kavramlarý
Türkiye’de emlak sektöründe son yýllarda yeni kavramlarýn sýkça kullanýldýðýna dikkat çeken Hakan Erilkun, loft daire, rezidans, kat bahçesi ve fransýz balkon gibi kavramlarý þöyle açýklýyor.
Loft Daire: Eski fabrika türü yüksek katlarýn daireye çevrilmesi
Rezidans: Ticaret, ticaret+hizmet, ticaret+konut ve konut alanlarýnda yapýlan, minimum konut þartlarýný saðlayan, birden fazla baðýmsýz bölümden oluþan ve konaklama tesisinin verdiði hizmetlerden de faydalanan konut binalarýdýr.
Kat Bahçesi: Binalarda baðlý bulunduðu kata veya katlara hizmet eder ve hizmet edeceði baðýmsýz bölümlerin eklentisi olarak tapuda gösterilecek þekilde organize edilir.
Fransýz Balkon: Normal balkon kadar dýþarýya çýkmasý olmayan, balkon kapýsýný açýnca yaklaþýk 1 adýmlýk mesafesi olan ve hemen korkulukla karþýlaþýlan, fransa'ya özgü ama Türkiye'de de çok sýklýkla yapýlan balkon tipi.

1998 yýlýndan beri faaliyet gösteren Altýn Emlak; tamamý yerel sermayeli, güçlü sistem altyapýsýna sahip bir emlak franchising markasýdýr. Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý eðitim verme yetkisine sahip tek kuruluþ olma özelliði taþýyan Altýn Emlak, hizmetleri Türk Standartlarý Enstitüsü’nden onaylý ilk ve tek firmadýr. Türkiye’de toplam 40 bayii aðý bulunan Altýn Emlak, büyümesini franchising sistemi ile sürdürüyor.

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com