SORUNUN KAYNAÐI BELLÝ DEÐÝL

  Bu haber 13 Ekim 2011, Persembe 06:00:52 eklenmitir.
'Peki ne olacak?' demeyin, kendileri e ne olacaðýný bilmiyor...

Milyonlarca BlackBerry kullanýcýsýný saç baþ yolduran "teknik sorun"un yankýlarý artarak sürüyor.Dünya devi teknoloji þirketlerinin merkezlerini barýndýran San Francisco'da herkes BlackBerry'nin yaþadýðý tuhaf "teknik sorun"u konuþuyor. BlackBerry Messenger (kullanýcýlarýn birbirleriyle anýnda mesajlaþmasýný saðlayan bir telefon yazýlýmý) ve e-posta trafiðini bitiren büyük bir kriz söz konusu. Genel kaný BlackBerry'nin, telekom pazarýnýn çehre deðiþtirmeye baþladýðý þu süreçte çok büyük bir darbe aldýðý yönünde. Kullanýcýlarýn BlackBerry'yi tercih etme sebepleri olan hýzlý, güvenli ve kesintisiz iletiþim hizmetini ortadan kaldýran bu süreçle ilgili þirketin acemice açýklamalarý, kullanýcýlarý rahatlatmak þöyle dursun, daha da sinirlendirdi. BlackBerry'nin son dönemde Apple ve Android iþletim sistemi telefonlar karþýsýnda paar payý kaybetmeye baþladýðý þu dönemde yaþanan böylesi bir kriz, sabotaj ihtimalini akýllara getiriyor.
 

BlackBerry'nin sahibi olan Kanadalý Research In Motion (RIM) þirketinin açýklamasýna göre Avrupa, Asya kýtalarý ile birkaç Güney Amerika ülkesinde bir kesinti söz konusu. Fakat Kanada ve Amerika'daki aboneler de kayda deðer kesintiler ve "tuhaf" olarak nitelendirilen e-posta hareketleri yaþýyor.

Konuþtuðum çoðu BlackBerry abonesi ve teknoloji uzmaný benzer sorular soruyor: Bir anda her yerde baþ göstermiþ bir sorundan bahsetmiyoruz. Adeta ölümcül bir virüs gibi zaman içinde kýta kýta yayýlýyor. Önce pazartesi günü Avrupa, Orta Doðu ve Afrika ülkelerinde baþladý. BlackBerry'nin yazýlýmcýlarý sunucularda yaþanan bir teknik sorun olarak görüp müdahale ettiler fakat saatler geçtikçe kesinti yayýlmaya devam etti. Salý günü Güney Amerika ve Asya kýtalarýna yayýlan kesinti dalgasý son olarak Çarþamba sabahý Kanada ve ABD'de görüldü. de"    

Kriz yaþayan her þirket gibi RIM de BlackBerry müþterilerinin içini rahatlatmaya çalýþýyor. Þirketin teknik birim yöneticilerinden  RIM'in Ýngiltere'deki tepe yöneticisi Stephen Bates, konunun tamamen bir teknik sorundan ibaret olduðunu söyleyerek, "Sunucularýmýzda yüksek derecede kritik bir sorun yaþýyoruz. Yedekleme konusunda bir teknik arýza var. Müþterilerimiz güvenlik konusunda endiþelenmesin. E-postalarý silinmedi veya herhangi bir yere gitmedi." þeklinde açýklamalar yaptý. 

Twitter ve Facebook gibi sosyal aðlarda sýklýkla BlackBerry kullanýcýlarýna çatan iPhone'culara gün doðdu. Pazartesiden beri internette ve hatta dýþarýda iPhone kullanýcýlarý, BlackBerry'cilerle kelimenin tam anlamýyla dalga geçiyor. iPhone'cularýn her sözünde "I told you" (ben demiþtim) lafý geçiyor. Konu elbette mizah malzemesi olsa da ciddiyetini koruyor. Dünya çapýnda 70 milyon civarýnda BlackBerry kullanýcýsý var ve bu hafta yaþanan kriz, bu kullanýcýlarýn ciddi bir kýsmýný etkiledi. Konu sadece keintiyi yaþayanlarla ilgili de deðil. Tüm BlackBerry kullanýcýlarý büyük bir hayal kýrýklýðý yaþadý. Twitter'de yoðun olarak protestolar ve "sözleþmem biter bitmez BlackBerry üyelimi iptal edeceðim" türünden açýklamalar görülebiliyor.

Þirketin yetersiz açýklamalarý ve teknik krizle baþ edememeleri akla bir sabotaj, daha doðrusu bir siber saldýrý olasýlýðýný getiriyor. Uzun süredir Çinli hacker'larýn geliþmiþ ülkelerin sunucularýna saldýrdýklarýný biliyoruz. Ele geçirdikleri binlerce bilgisayarý birer asker gibi kullanarak Türkiye dahil pek çok ülkedeki sunuculara saldýran Çinli hacker'larýn hedef büyüttüðü bir söylenti olarak yayýlýyor. Sistemleri yavaþlatmanýn ve devre dýþý býrakmanýn ötesine gitmeyen Çinli hacker'larýn BlackBerry krizinde parmaðý olduðuna dair herhangi bir somut kanýt yok. Çalýþma þeklini profesyonelleþtiren ve þirketler ile kiþiler için çalýþan Rus hacker'lar da sýklýkla böylesine ciddi saldýrýlar gerçekleþtiriyor. Çoðunlukla þirketler ve devletler kabul etmese de, Rus hacker þebekelerinin elinde çok büyük miktarda veri bulunmakta. Bu verileri elde etme þekillleri, isterlerse sistemleri tamamen çökertebilecekleri sonucuna bizi götürüyor. Þirketin sorunu bir türlü kontrol altýna alamamasý ve kesintilerin virüs gibi yayýlmasý, bir dýþ müdahale ihtimalini güçlendiriyor. Bu tarz büyük çapta saldýrýlarý yapan hacker gruplarý, þayet þöhret için yapýyorlarsa eylemi üstleniyor. Henüz herhangi bir açýklama olmadýðýna göre, olasý bir saldýrýnýn arkasýnda baþka þirket ve organizasyonlarýn olabileceði þüphesini doðuruyor. Elbette þu anda bu yazdýklarým tamamen komplo teorisi boyutunda. Ancak Amerika'da sektör çalýþanlarý bu görüþe yaygýn biçimde sahip durumda.

iPhone 4S cuma günü geliyor

Apple'ýn son oyuncaðý iPhone 4S Amerika'da yarýn (14 Ekim Cuma) günü satýþa çýkýyor. Bunun BlackBerry kriziyle ne ilgisi var demeyin. Þu anda bu sorundan bunalan BlackBerry kullanýcýlarýnýn karþýlarýnda dikilecek gýcýr gýcýr bir alternatif kesinlikle konuyla ilgilidir. Tamamen tesadüfi biçimde peþ peþe gelen bu süreçler, kullanýcýlarýn "BlackBerry mi alsam iPhone mu" sorunu çok da uzun süre düþünmeyeceði anlamýna da geliyor. Benim tahminim ve görüþtüðüm insanlarýn ifadeleri, önümüzdeki süreçte mevcut BlackBerry müþterilerinin yaný sýra, potansiyel müþteriler iPhone ve Android telefonlara eðilim gösterecek. Bakalým RIM, bu krizi aþtýktan sonra artçýlardan korunmak için neler yapacak.

BlackBerry'nin yanlýþý, her þeyi tek elde tutmak

RIM'in, BlackBerry að mimarisinin gücü, ayný zamanda en büyük zayýflýðý. Diðer akýllý telefon platformlarýndan farklý olarak, RIM BlackBerry sunucularý üzerinden dünya çapýnda network operasyon merkezlerine tüm e-posta ve mesajlaþma trafiði yönlendiriyor. Yani gelen giden tüm e-postalar RIM'in sunucularýnda þifreniyor. Bu sayede güvenli, ilginç biçimde çok hýzlý ve ayrýca veri boyutu olarak da küçük. Kurumsal müþteriler için e-posta haricinde þirket özel aðlarýna eriþim hizmeti de sunuyor. BlackBerry bir telefon deðil sadece; aslýnda bir hizmet. Bu hizmeti vermek için ürettikleri cihazlarla da pazarda varlýk gösteriyorlar. Yani þirketin asýl iþ kolu telekomünikasyon hizmeti. Tüm trafiði topladýklarý merkezde oluþan bir kaza, yakýt yüklü bir tankerin devrilmesi diyelim mesela; bütün müþterilerini etkiliyor. Ýlk defa böyl bir sorun yaþandý. Fakat son olacaðýndan emin deðiliz. Konu bir saldýrý deðilse bile çok ciddi bir sorun var ortada. RIM'in pazarda varlýk göstermesi için bir an önce harekete geçmesi için belki de önemli bir uyarý oldu.

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com